Art. 31. - [Zwolnienia podatkowe] - Rehabilitacja zawodowa i społeczna oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.44 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 stycznia 2024 r. do: 30 września 2024 r.
Art.  31.  [Zwolnienia podatkowe]
1. 
Prowadzący zakład pracy chronionej spełniający warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b, lub zakład aktywności zawodowej w stosunku do tego zakładu jest zwolniony z:
1)
podatków, z zastrzeżeniem ust. 2, z tym że:
a)
z podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego - na zasadach określonych w przepisach odrębnych,
b)
z podatku od czynności cywilnoprawnych - jeżeli czynność przez niego dokonana pozostaje w bezpośrednim związku z prowadzeniem zakładu;
2)
opłat, z wyjątkiem opłaty skarbowej i opłat o charakterze sankcyjnym.
2. 
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy:
1)
podatku od gier;
2)
podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;
3)
cła;
4)
podatków dochodowych;
5)
podatku od środków transportowych.
3. 
Prowadzący zakład pracy chronionej spełniający warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b, przekazuje środki uzyskane:
1)
z tytułu zwolnień, o których mowa w ust. 1, na:
a)
Fundusz - w wysokości 10%,
b)
zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych - w wysokości 90%.
2)
(uchylony).
4. 
Prowadzący zakład aktywności zawodowej przekazuje środki uzyskane z tytułu zwolnień, o których mowa w ust. 1, oraz wpływy z dochodu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej na zakładowy fundusz aktywności.
5. 
Wykaz opłat o charakterze sankcyjnym, o których mowa w ust. 1 pkt 2, określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, uwzględniając charakter opłat podlegających wyłączeniu.