Regulamin konkursu na członków rad nadzorczych spółki "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna", spółki "Polskie Radio - Spółka Akcyjna" oraz spółek radiofonii regionalnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.216 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 18 lutego 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI
z dnia 9 września 2010 r.
w sprawie regulaminu konkursu na członków rad nadzorczych spółki "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna", spółki "Polskie Radio - Spółka Akcyjna" oraz spółek radiofonii regionalnej

Na podstawie art. 28 ust. 1b ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa regulamin konkursu na członków rad nadzorczych spółek publicznej radiofonii i telewizji, w tym:
1)
sposób ogłaszania, organizację i tryb przeprowadzania konkursu na członków rad nadzorczych spółki "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna", spółki "Polskie Radio - Spółka Akcyjna" oraz spółek radiofonii regionalnej;
2)
sposób zgłaszania kandydatów na członków rad nadzorczych spółki "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna", spółki "Polskie Radio - Spółka Akcyjna" oraz spółek radiofonii regionalnej, zwanych dalej "kandydatami";
3)
sposób ogłaszania wyników konkursu.
1.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, zwana dalej "Krajową Radą", przeprowadza odrębne konkursy na:
1)
członków rady nadzorczej spółki "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna";
2)
członków rady nadzorczej spółki "Polskie Radio - Spółka Akcyjna";
3)
członków rad nadzorczych poszczególnych spółek radiofonii regionalnej.
2.
Krajowa Rada podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w ust. 1, zwanym dalej "konkursem", na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Krajowej Rady.
3.
Ogłoszenie o konkursie na członków rad nadzorczych spółki "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna" oraz spółki "Polskie Radio - Spółka Akcyjna" Krajowa Rada zamieszcza w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, a ogłoszenie o konkursie na członków rad nadzorczych spółek radiofonii regionalnej w dzienniku o zasięgu regionalnym, odpowiednim ze względu na obszar rozpowszechniania programu danej spółki. Ogłoszenie może być ponadto podane do publicznej wiadomości w inny sposób określony przez Krajową Radę.
4.
Ogłoszenie o konkursie określa w szczególności termin, miejsce i sposób zgłaszania kandydatów oraz informacje, oświadczenia i dokumenty, jakie powinny być zawarte w zgłoszeniu.
5.
Ogłoszenie o konkursie może zawierać informacje dodatkowe, istotne dla prawidłowego przebiegu i osiągnięcia celów konkursu.
1.
Kandydaci na członków rad nadzorczych spółki "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna" oraz spółki "Polskie Radio - Spółka Akcyjna" są zgłaszani przez organy kolegialne uczelni akademickich w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób określony w rozporządzeniu i ogłoszeniu o konkursie.
2.
Kandydaci na członków rad nadzorczych spółek radiofonii regionalnej są zgłaszani przez organy kolegialne uczelni akademickich, o których mowa w ust. 1, mających siedzibę w danym regionie, w sposób określony w rozporządzeniu i ogłoszeniu o konkursie.
3.
Regiony działania spółek radiofonii regionalnej dla potrzeb zgłaszania kandydatów, o których mowa w art. 28 ust. 1a ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, określone są w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
Zgłoszenie kandydata uważa się za doręczone prawidłowo, jeżeli wpłynęło do Biura Krajowej Rady w terminie wskazanym w treści ogłoszenia.
1.
Kandydat powinien:
1)
posiadać obywatelstwo polskie;
2)
korzystać z pełni praw publicznych;
3)
posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
4)
posiadać wykształcenie wyższe;
5)
posiadać uprawnienia do pełnienia funkcji członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa;
6)
posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych z działalnością gospodarczą, finansową, zarządzaniem, obsługą prawną, nadzorem właścicielskim, działalnością naukową lub działalnością twórczą w dziedzinie mediów;
7)
nie być karany za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub umyślne przestępstwo skarbowe.
2.
Zgłoszenie kandydata dokonywane jest w formie pisemnej i zawiera:
1)
imię (imiona) i nazwisko kandydata;
2)
imiona rodziców;
3)
datę i miejsce urodzenia;
4)
adres zamieszkania, adres do korespondencji, kontakt telefoniczny i adres poczty elektronicznej;
5)
serię i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz numer PESEL;
6)
wskazanie rady nadzorczej spółki, do której została zgłoszona kandydatura.
3.
Do zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
1)
uchwałę organu kolegialnego uczelni akademickiej w sprawie zgłoszenia kandydata;
2)
list motywacyjny kandydata;
3)
życiorys kandydata z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
4)
krótką notę biograficzną kandydata do wykorzystania w komunikatach o przebiegu konkursu;
5)
kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i uprawnienia zawodowe;
6)
oświadczenie kandydata o co najmniej trzyletnim doświadczeniu zawodowym w zakresie działalności gospodarczej, finansowej, zarządzania, obsługi prawnej, nadzoru właścicielskiego, działalności naukowej lub działalności twórczej w dziedzinie mediów;
7)
dokument potwierdzający posiadanie uprawnienia do pełnienia funkcji członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013 r. poz. 216 i 1643);
8)
oświadczenie kandydata według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia;
9)
oświadczenie kandydata złożone na podstawie art. 7 w związku z art. 4 pkt 19 i art. 8 pkt 18 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388), według wzoru określonego we właściwym załączniku do wymienionej ustawy.
Konkurs składa się z:
1)
pierwszego etapu - obejmującego formalną ocenę zgłoszeń;
2)
drugiego etapu - obejmującego merytoryczną ocenę zgłoszeń;
3)
trzeciego etapu - obejmującego rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami wskazanymi przez Krajową Radę.
1.
Otwarcie zgłoszeń następuje w ciągu trzech dni od upływu terminu do zgłaszania kandydatów określonego w ogłoszeniu.
2.
Jeżeli zgłoszenie nie zawiera informacji lub dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 2 i 3, Krajowa Rada wzywa kandydata telefonicznie lub drogą elektroniczną do usunięcia braków w terminie 3 dni.
3.
Krajowa Rada nie będzie rozpatrywać w drugim etapie konkursu zgłoszeń kandydatów, jeżeli:
1)
zgłoszenie zostało złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie;
2)
zgłoszenie nie zawiera wszystkich dokumentów wskazanych w ogłoszeniu o konkursie, pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 2.
1.
Krajowa Rada w drodze uchwały ustala, które zgłoszenia nie będą rozpatrywane w drugim etapie konkursu z powodów określonych w § 7 ust. 3.
2.
Zgłoszenie, które nie będzie rozpatrywane w drugim etapie, może być odebrane przez kandydata w terminie trzech miesięcy od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Po upływie tego terminu zgłoszenia nieodebrane zostaną zniszczone.
1.
W drugim etapie konkursu Krajowa Rada dokonuje merytorycznej oceny zgłoszeń po analizie spełnienia wymogów i treści dokumentów określonych w § 5.
2.
Krajowa Rada dokonuje oceny, o której mowa w ust. 1, uwzględniając następujące kryteria:
1)
doświadczenie zawodowe kandydata w dziedzinie prawa, finansów, kultury oraz mediów;
2)
wykształcenie i uprawnienia zawodowe kandydata w dziedzinie, o której mowa w pkt 1;
3)
motywację kandydata do ubiegania się o funkcję członka rady nadzorczej.
3.
Krajowa Rada uchwałą wskazuje kandydatów dopuszczonych do postępowania określonego w § 10, przy czym liczba tych kandydatów nie powinna trzykrotnie przekraczać liczby miejsc w radzie nadzorczej objętych konkursem.
1.
W trzecim etapie konkursu Krajowa Rada przeprowadza z wybranymi kandydatami rozmowy kwalifikacyjne, których przedmiotem są w szczególności:
1)
wiedza kandydata w dziedzinie prawa, finansów, kultury oraz mediów;
2)
zagadnienia związane z działalnością spółki;
3)
zasady funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz zasady nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej;
4)
profesjonalizm i doświadczenie potrzebne do wykonywania funkcji członka rady nadzorczej w spółce.
2.
Krajowa Rada dokonuje oceny kompetencji kandydatów, uwzględniając następujące kryteria:
1)
doświadczenie zawodowe kandydata w dziedzinie prawa, finansów, kultury oraz mediów;
2)
wykształcenie i uprawnienia zawodowe kandydata w dziedzinie, o której mowa w pkt 1;
3)
dotychczasową rzetelność zawodową kandydata dającą rękojmię należytego wykonywania zadań mediów publicznych;
4)
motywację kandydata do ubiegania się o funkcję członka rady nadzorczej.
1.
Kandydaci zakwalifikowani do trzeciego etapu konkursu są powiadamiani o jego terminie i miejscu telefonicznie lub drogą elektroniczną. Czas każdej rozmowy nie powinien przekraczać 45 minut.
2.
Rozmowa kwalifikacyjna składa się z:
1)
krótkiego przedstawienia przez kandydata koncepcji jego działania w radzie nadzorczej spółki;
2)
odpowiedzi na pytania zadawane przez członków Krajowej Rady.
3.
Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną uznaje się za rezygnację kandydata z udziału w konkursie.
1.
Przebieg rozmów kwalifikacyjnych jest protokołowany oraz utrwalany przez Krajową Radę za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania z przebiegu rozmów mogą być udostępniane po zakończeniu konkursu.
2.
Dziennikarze, akredytowani przez Krajową Radę, mogą być obecni podczas rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami bez możliwości rejestracji za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
1.
Krajowa Rada ustala w uchwale wynik konkursu, wskazując osoby wyłonione do składu rady nadzorczej.
2.
Krajowa Rada może podjąć uchwałę o zakończeniu konkursu bez wyłonienia członków rady nadzorczej.
3.
Uchwała, o której mowa w ust. 1 i 2, zawiera uzasadnienie.
1.
Uchwała, o której mowa w § 13 ust. 1, podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz może być podana do publicznej wiadomości w inny sposób, określony przez Krajową Radę.
2.
Uchwałę, o której mowa w § 13 ust. 1, Przewodniczący Krajowej Rady przekazuje zarządowi właściwej spółki publicznej radiofonii lub telewizji.
3.
Przewodniczący Krajowej Rady powiadamia o wynikach konkursu ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
W przypadkach, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 152, poz. 1023), przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

 REGIONY DZIAŁANIA SPÓŁEK RADIOFONII REGIONALNEJ

Lp.SpółkaRegion działania
1Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "Radio Białystok" S.A.województwo podlaskie
2Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy "Polskie Radio Pomorza i Kujaw" S.A.województwo kujawsko-pomorskie
3Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Gdańsku "Radio Gdańsk" S.A.województwo pomorskie
4Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Katowicach "Radio Katowice" S.A.województwo śląskie
5Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Kielcach "Radio Kielce" S.A.województwo świętokrzyskie
6Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Koszalinie "Radio Koszalin" S.A.w województwie pomorskim miasto Słupsk, w województwie zachodniopomorskim miasto Koszalin oraz powiaty: białogardzki, drawski, kołobrzeski, koszaliński, sławieński, szczecinecki, świdwiński, wałecki
7Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Krakowie "Radio Kraków" S.A.województwo małopolskie
8Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Lublinie "Radio Lublin" S.A.województwo lubelskie
9Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Łodzi "Radio Łódź" S.A.województwo łódzkie
10Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie "Radio Olsztyn" S.A.województwo warmińsko-mazurskie
11Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Opolu "PRO FM" S.A.województwo opolskie
12Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu "Radio Merkury" S.A.województwo wielkopolskie
13Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Rzeszowie "Polskie Radio Rzeszów" S.A.województwo podkarpackie
14Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Szczecinie "PR Szczecin" S.A.w województwie zachodniopomorskim: miasta Szczecin, Świnoujście oraz powiaty: choszczeński, goleniowski, gryficki, gryfiński, kamieński, myśliborski, policki, pyrzycki i stargardzki
15Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Warszawie "Radio Dla Ciebie" S.A.województwo mazowieckie
16Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia we Wrocławiu "Radio Wrocław" S.A.województwo dolnośląskie
17Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód" S.A.województwo lubuskie

ZAŁĄCZNIK Nr  2

 WZÓR

OŚWIADCZENIE KANDYDATA

NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Ja, niżej podpisany:

1. Imię i nazwisko ................................................................................................................... .

2. Numer PESEL ..................................................................................................................... .

3. Adres korespondencyjny ..................................................................................................... .

4. Nr telefonu/e-mail ........................................................ ./ ....................................................,

w związku z ogłoszeniem z dnia ...................................................... Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wyrażam zgodę na kandydowanie w konkursie na członka rady nadzorczej spółki ........................................................................................................................, i oświadczam, że:

1) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;

2) nie zostałam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oraz art. 585, art. 587, art. 590 i art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030);

3) nie toczą się przeciwko mnie żadne postępowania karne na podstawie przepisów, o których mowa w pkt 2;

4) nie jestem zatrudniona/y w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;

5) nie wchodzę w skład organów partii politycznych, reprezentujących partie polityczne na zewnątrz lub uprawnionych do zaciągania zobowiązań;

6) nie jestem zatrudniona/y przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę;

7) przy wykonywaniu czynności nadzoru lub zarządu nie wyrządziłam/em żadnej szkody stwierdzonej prawomocnym wyrokiem sądu;

8) w ciągu ostatnich 3 lat nie wykonywałam/em czynności nadzoru lub zarządu w spółkach z większościowym udziałem Skarbu Państwa albo wykonywałam/em wspomniane czynności i w ciągu ostatnich 3 lat uzyskałam/em absolutorium z ich wykonywania;

9) nie jestem członkiem rady nadzorczej lub zarządu podmiotu powiązanego ze spółką;

10) nie jestem wspólnikiem lub akcjonariuszem dysponującym 5% lub większą liczbą głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki lub Zgromadzeniu Wspólników albo Walnym Zgromadzeniu podmiotu powiązanego;

11) nie jestem członkiem rady nadzorczej lub zarządu lub pracownikiem podmiotu dysponującego 5% lub większą liczbą głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki lub Zgromadzeniu Wspólników albo Walnym Zgromadzeniu podmiotu powiązanego;

12) nie jestem pracownikiem ani wstępnym, zstępnym, małżonkiem, bratem, siostrą, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia wobec osoby niespełniającej warunków wymienionych w pkt 9-11;

13) w przypadku wyboru na członka rady nadzorczej nie będę pozostawać w stosunku pracy ze spółką ani nie będę świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego tytułu prawnego;

14) w przypadku wyboru na członka rady nadzorczej nie będę wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z obowiązkami członka rady nadzorczej albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

Świadoma/y odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy, co do okoliczności mających znaczenie prawne (art. 271 k.k.) oświadczam, że dane zawarte w powyższych oświadczeniach są zgodne z prawdą.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji do celów postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

........................................................................ ........................................................

(data i miejsce złożenia oświadczenia) (podpis składającego oświadczenie)