Zm.: rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na członków rad nadzorczych spółki "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna", spółki "Polskie Radio - Spółka Akcyjna" oraz spółek radiofonii regionalnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.582

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 maja 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI
z dnia 30 kwietnia 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na członków rad nadzorczych spółki "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna", spółki "Polskie Radio - Spółka Akcyjna" oraz spółek radiofonii regionalnej

Na podstawie art. 28 ust. 1b ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 9 września 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na członków rad nadzorczych spółki "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna", spółki "Polskie Radio - Spółka Akcyjna" oraz spółek radiofonii regionalnej (Dz. U. Nr 172, poz. 1168) w § 5:
1)
w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych z działalnością gospodarczą, finansową, zarządzaniem, obsługą prawną, nadzorem właścicielskim, działalnością naukową lub działalnością twórczą w dziedzinie mediów;";

2)
w ust. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) oświadczenie kandydata o co najmniej trzyletnim doświadczeniu zawodowym w zakresie działalności gospodarczej, finansowej, zarządzania, obsługi prawnej, nadzoru właścicielskiego, działalności naukowej lub działalności twórczej w dziedzinie mediów;".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 85, poz. 459, Nr 112, poz. 654, Nr 153, poz. 903 i Nr 160, poz. 963 oraz z 2012 r. poz. 1209 i 1315.