Art. 28. - [Rada nadzorcza nadawcy publicznego] - Radiofonia i telewizja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1722 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 stycznia 2024 r.
Art.  28.  [Rada nadzorcza nadawcy publicznego]
1.  4
 Rada nadzorcza spółki liczy trzech członków.
1a. 
(uchylony).
1b. 
(uchylony).
1c. 
(uchylony).
1d.  5
 Członek rady nadzorczej może być odwołany przez organ, który go powołał, w przypadku:
1)
skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
2)
działania na szkodę spółki;
3)
zaistnienia okoliczności trwale uniemożliwiających sprawowanie funkcji.
1e. 
Członków rady nadzorczej powołuje i odwołuje Rada Mediów Narodowych.
1f. 
Członków rady nadzorczej powołuje się spośród osób, które spełniają warunki określone w przepisach o prywatyzacji i komercjalizacji dla kandydatów do rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem.
2. 
Rada nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu rady.
3. 
Rada nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego.
4. 
Rada nadzorcza uchwala regulamin określający tryb jej działania.
5. 
(uchylony).
6. 
Zgody rady nadzorczej wymaga:
1)
nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z osobami zajmującymi stanowiska kierownicze określone w statucie spółki;
2)
zawarcie lub przystąpienie przez spółkę do umowy zbiorowej z przedstawicielami pracowników;
3)
zawiązanie bądź przystąpienie do spółki innej niż spółka, o której mowa w art. 26 ust. 1, a także nabycie lub zbycie udziałów albo akcji w takiej spółce;
4)
zbycie lub obciążenie nieruchomości.
7. 
(uchylony).
4 Zmiana wprowadzona przez art. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (Dz.U.2016.25) została częściowo uznana za niezgodną z art. 213 ust. 1 w związku z art. 14 i art. 54 ust. 1 Konstytucji RP przez pkt 5 lit. b wyroku Trybunału Konstytucyjnego sygn. akt K 13/16 z dnia 13 grudnia 2016 r. (Dz.U.2016.2210) z dniem 29 grudnia 2016 r. Zgodnie z tym wyrokiem zmiana art. 28 ust. 1 wprowadzona przez art. 1 pkt 3 lit. a powołanej ustawy traci moc w zakresie, w jakim w art. 28 ust. 1 wyłącza udział Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w procedurze powoływania i odwoływania członków rad nadzorczych spółek publicznej radiofonii i telewizji.
5 Zmiana wprowadzona przez art. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (Dz.U.2016.25) została uznana za niezgodną w zakresie w jakim uchyla art. 28 ust. 1d z art. 213 ust. 1 w związku z art. 14 i art. 54 ust. 1 Konstytucji RP przez pkt 6 lit. b wyroku Trybunału Konstytucyjnego sygn. akt K 13/16 z dnia 13 grudnia 2016 r. (Dz.U.2016.2210) z dniem 29 grudnia 2016 r.