Przepisy ogólne - Rozdział 1 - Rada Ministrów. - Dz.U.2022.1188 t.j. - OpenLEX

Rozdział 1 - Przepisy ogólne - Rada Ministrów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1188 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 czerwca 2022 r.

Rozdział  1

Przepisy ogólne

Rada Ministrów (Rząd) działa kolegialnie.

1. 
Rada Ministrów, wykonując ustanowione dla niej w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawach zadania i kompetencje, rozpatruje sprawy i podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach.
2. 
Rada Ministrów może również rozstrzygać poszczególne sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (drogą obiegową).
3. 
Organizację i tryb swojej pracy Rada Ministrów określa w regulaminie.

Przepisy ustawy dotyczące ministrów stosuje się również do osób, o których mowa w art. 147 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.