Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.78.483

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2009 r.
Art.  147.  [Skład Rady Ministrów]
1.  Rada Ministrów składa się z Prezesa Rady Ministrów i ministrów.
2.  W skład Rady Ministrów mogą być powoływani wiceprezesi Rady Ministrów.
3.  Prezes i wiceprezes Rady Ministrów mogą pełnić także funkcję ministra.
4.  W skład Rady Ministrów mogą być ponadto powoływani przewodniczący określonych w ustawach komitetów.