Przystąpienie Filipin do Konwencji międzynarodowej o zwalczaniu fałszowania pieniędzy, sporządzonej w Genewie dnia 20 kwietnia... - Dz.U.1971.16.163 - OpenLEX

Przystąpienie Filipin do Konwencji międzynarodowej o zwalczaniu fałszowania pieniędzy, sporządzonej w Genewie dnia 20 kwietnia 1929 r. oraz uczestnictwo Fidżi w tej konwencji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1971.16.163

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 czerwca 1971 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 17 czerwca 1971 r.
w sprawie przystąpienia Filipin do Konwencji międzynarodowej o zwalczaniu fałszowania pieniędzy, sporządzonej w Genewie dnia 20 kwietnia 1929 r. oraz uczestnictwa Fidżi w tej konwencji.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 21 Konwencji międzynarodowej o zwalczaniu fałszowania pieniędzy, sporządzonej w Genewie dnia 20 kwietnia 1929 r. (Dz. U. z 1934 r. Nr 102, poz. 919), został złożony dnia 5 maja 1971 r. Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dokument przystąpienia Filipin do powyższej konwencji z następującym zastrzeżeniem:
"Artykuły 5 i 8 konwencji nie będą stosowane w odniesieniu do Filipin, dopóki artykuł 163 zrewidowanego kodeksu karnego i rozdział 14 (a), przepis 110 przepisów sądowych Filipin nie zostaną dostosowane do wymienionych postanowień tej konwencji."

Zgodnie z artykułem 26 konwencji wejdzie ona w życie w stosunku do Filipin dnia 3 sierpnia 1971 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że Rząd Fidżi notą z dnia 25 marca 1971 r. powiadomił Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, że uważa się za związany postanowieniami powyższej konwencji, która została rozciągnięta na jego terytorium przed uzyskaniem niepodległości.