Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.10.58

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 marca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA APROWIZACJI I MINISTRA ROLNICTWA I DÓBR PAŃSTWOWYCH
z dnia 29 stycznia 1920 r.
w przedmiocie przymusowego wykupu żyta, pszenicy, jęczmienia, owsa i przetworów tych zbóż. *

Na zasadzie art. 1 "ustawy z dnia 23 stycznia 1920 r. w sprawie zmiany art. 3 ustawy z dnia 18 listopada 1919 r. o obrocie ziemiopłodami w roku gospodarczym 1919,20" (Dz. Ustaw R. P. № 6, poz. 40) i art. 4, 9 i 10 ustawy z dnia 18 listopada (Dz. Ustaw R. P. № 89 poz. 485) zarządza się co następuje:
Art.  1.

Wszelkie nadwyżki żyta, pszenicy, jęczmienia i owsa, które pozostaną u producentów, posiadających gospodarstwa powyżej 40 morgów ziemi ornej, po dokonaniu świadczeń na rzecz Państwa stosownie do ustaw o obrocie ziemiopłodami w roku gospodarczym 1919/20 z dnia 29 lipca (Dz. Ustaw R. P. № 64 poz. 381) i 18 listopada (Dz. Ustaw R. P. № 89 poz. 485) i po zaspokojeniu niezbędnych własnych potrzeb spożywczych, gospodarczych i siewnych, podlegają przymusowemu wykupowi przez Państwo po cenach wskazanych w art. 4 niniejszego rozporządzenia i winny być w tym celu dostarczone przez producenta do magazynów państwowych najpóźniej do dnia 1 - go kwietnia 1920 roku, lub wcześniej stosownie do oznaczonego przez odnośne władze terminu.

Dostarczaniu przez producentów podlegają również nadwyżki zbóż, sprzedane względnie zakontraktowane przed ogłoszeniem niniejszego rozporządzenia, osobom trzecim, o ile nie zostały jeszcze nabywcom dostarczone:;, lub przez nich zabrane.

Przymusowemu wykupowi podlegają również: żyto, pszenica, jęczmień i owies, a także przetwory tych zbóż, znajdujące się w ilościach ponad 5 ctr. metr. u handlujących, którzy nie zostali do tego upoważnieni przez Ministerstwo Aprowizacji, na przedstawienie miejscowych Komisji Aprowizacyjnych i u wszystkich nieproducentów i producentów zamieszkałych w miastach, o ile ilość ich przekracza 60 klgr. przetworów zbożowych, lub 80 klgr. zboża na osobę. Owe nadwyżki zboża, lub jego przetworów winny być do dnia 1 - go marca 1920 roku dostarczone do magazynów państwowych.

Art.  2. 1

Wytwórcy rolni, posiadający gospodarstwa o obszarze powyżej 40 morgów ziemi ornej winni do dnia 15 lutego 1920 r. nadesłać do Starostwa opatrzoną własnoręcznym podpisem deklarację, wskazującą ilość wszystkich posiadanych ziemiopłodów i przypuszczalny ich rozchód na pokrycie kontyngentu i niezbędnych własnych potrzeb spożywczych, gospodarczych i siewnych, oraz ewentualną nadwyżkę posiadanego żyta, pszenicy, jęczmienia i owsa. Deklaracja ta winna zawierać dane jakie ilości ziemiopłodów podlegających przymusowemu wykupowi, na mocy niniejszego rozporządzenia, zostały przez producentów dostarczone osobom trzecim lub zostały przez nie zakontraktowane, z wymienieniem imienia, nazwiska, adresu nabywcy i terminu dostawy. Dotyczy się to również zakwalifikowanych i zakontraktowanych zbóż siewnych.

Wszyscy handlujący, którzy posiadają więcej niż 5 cnt. mtr. zboża lub jego przetworów, a nie zostali do tego upoważnieni przez Ministerstwo Aprowizacji na przedstawienie miejscowych komisji aprowizacyjnych, a także wszyscy nieproducenci i producenci zamieszkali w miastach, o ile ilość posiadanych przez nich zbóż lub przetworów z nich przekracza ilość 60 kg. przetworów zbożowych, lub 80 kg. zboża winni do dnia 1 marca 1920 r. złożyć do Starostwa opatrzoną własnoręcznym podpisem deklaracją wskazującą ilość i rodzaj posiadanych artykułów zbóż i przetworów.

Art.  3.

Starosta winien w miarę, napływu od producentów deklaracji o posiadanych ziemiopłodach zwoływać posiedzenia komisji kontyngentowych w celu rozpatrzenia nadsyłanych deklaracji i ustalenia ilości podlegającego dostawie zboża.

Producenci, którzy przedstawią dowody o zakwalifikowaniu do siewu przez odpowiednie instytucje (na ziemiach b. zaboru rosyjskiego Sekcja nasienna C. T. R. w Małopolsce Komisje nasienne przy Małopolskiem Towarzystwie Rolniczem w Krakowie i Lwowie) posiadanych przez nich zbóż, lub o zakontraktowaniu zboża przez osoby, lub instytucje, upoważnione do skupu zboża siewnego przez Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych, a na terenie Małopolski przez Inspektoraty Okręgowe w Krakowie i Lwowie, zwolnieni są od dostawy takichże ilości zboża, podlegają jednak przepisom zawartym w art. 5 niniejszego rozporządzenia.

Starosta, żądając od producentów na podstawie art. 1 niniejszego rozporządzenia dostawy zboża winien ich zawiadomić na dwa tygodnie przed terminem dostawy.

Art.  4.

Za dostarczone na podstawie niniejszego rozporządzenia żyto, pszenicę, jęczmień i owies płacone będą właścicielom następujące ceny:

za 100 klgr. żyta, jęczmienia, owsa Mk. 250.-

za 100 klgr. pszenicy Mk. 315.- loco Magazyn Urzędu Zbożowego, lub wagon stacja kolejowa.

Ceny powyższe odnoszą się do zbóż doborowej jakości, niezawierających więcej niż 3% zanieczyszczenia.

Przy wyższym procencie zanieczyszczenia i gorszym gatunku cena ulegnie odpowiedniej zniżce.

Na przetwory ze zbóż wyszczególnionych w. art. 1 niniejszego rozporządzenia, Urząd Zbożowy określi ceny na podstawie wymienionych w niniejszym artykule cen na zboże. Ceny na przetwory zbożowe znajdować się będą na miejscu widocznem we wszystkich magazynach agentur Urzędu Zbożowego.

Art.  5.

Znajdujące się u producentów, posiadających gospodarstwa o obszarze powyżej 40 morgów ziemi ornej, żyto, pszenica, jęczmień i owies, o ile stanowią oryginalny materjał siewny, nie podlegają postanowieniom zawartym w niniejszem rozporządzeniu.

Na jare zboże siewne dostarczone przez producentów rolnikom na zlecenie Starostwa, jak również osobom i instytucjom upoważnionym do skupu zboża siewnego przez Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych, a na terenie Małopolski przez Inspektoraty Okręgowe w Krakowie i Lwowie ustanawia się ceny następujące:

Na jare żyto i pszenicę, jęczmień i owies trzech pierwszych odsiewów o 30% wyższe od cen wskazanych w art. 4 - ym niniejszego rozporządzenia.

Na zboże dalszych dwóch odsiewów o 20% wyższe od cen wskazanych w art. 4 - ym niniejszego rozporządzenia.

Producenci, którzy zwolnieni zostali od dostawy zboża do magazynów państwowych z powodu zakwalifikowania lub zakontraktowania go jako siewnego, winni do dnia 1 - go czerwca przedstawić Starostwu dowody o jego właściwem zużytkowaniu.

Art.  6.

Przewóz żyta, pszenicy, jęczmienia i owsa, a także przetworów tych zbóż w ilości ponad 1 klgr. kolejami i statkami, odbywać się może jedynie za każdorazowem zaświadczeniem Starostwa, że zboże to jest nadkontyngentowe i przymusowemu wykupowi nie podlega.

Art.  7.

Winni przekroczenia przepisów zawartych w niniejszem rozporządzeniu podlegają karom przewidzianym w art. 10 - ym ustawy z dnia 18 listopada 1919 "O obrocie ziemiopłodami w roku gospodarczym 1919/20." (Dz. Ustaw Rzplitej №89 poz. 485).

Art.  8.

Rozporządzenie niniejsze staje się prawomocnem z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

* Z dniem 17 marca 1920 r. nin. rozporządzenie pozostaje w mocy z tem, że zarządzenia zawarte w tym rozporządzeniu, a dotyczące producentów posiadających gospodarstwa o obszarze powyżej 40 morgów ziemi ornej, stosować się mają również do producentów, posiadających gospodarstwa o obszarze 25 do 40 mórg ziemi ornej, przyczem termin złożenia przez ostatnich deklaracji, ustalony zostaje na dzień 1 kwietnia 1920 roku, a ostateczny termin dostawy ziemiopłodów na dzień 20 kwietnia 1920 roku, zgodnie z art. 1 rozporządzenia z dnia 28 lutego 1920 r. (Dz.U.20.23.135).
1 Art. 2 zmieniony przez obwieszczenie Ministrów Aprowizacji i Rolnictwa i Dóbr Państowych z dnia 6 lutego 1920 r. w sprawie sprostowania błędów w Rozporządzeniu o przymusowym wykupie żyta, pszenicy, jęczmienia, owsa i przetworów tych zbóż (Dz. Ustaw Nr. 10, poz. 58) (Dz.U.20.11.66).