Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.23.135

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 marca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA APROWIZACJI I MINISTRA ROLNICTWA I DÓBR PAŃSTWOWYCH
z dnia 28 lutego 1920 r.
w przedmiocie zmiany rozporządzenia Ministra Aprowizacji i Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych, w przedmiocie przymusowego wykupu: żyta, pszenicy, jęczmienia, owsa i przetworów tych zbóż, z dnia 29 stycznia 1920 r. (Dz. Ustaw R. P. № 10 poz. 58) i rozporządzenia Ministra Aprowizacji i Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w przedmiocie przymusowego wykupu: bobiku, fasoli, grochu, peluszki, gryki, prosa i przetworów tych ziemiopłodów, z dn. 9 lutego 1920 roku (Dz. Ustaw. R. P. № 18 poz. 89).

Na zasadzie art. 1 ustawy z dnia 20 lutego 1920 r. w sprawie zmiany art. 3 ustawy z dnia 18 listopada 1919 r. o obrocie ziemiopłodami w roku gospodarczym 1919/1920 (Dz. Ustaw R. P. № 19 poz. 94) i art. 4, 9 i 10 ustawy z dnia 18 listopada 1919 r. o obrocie ziemiopłodami w roku gospodarczym 1919/1920 (Dz. Ustaw R. P. № 89, poz. 485) zarządza się co następuje:
Art.  1.

Rozporządzenie Ministra Aprowizacji i Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w przedmiocie przymusowego wykupu: żyta, pszenicy, jęczmienia i owsa i przetworów tych zbóż z dnia 23 stycznia 1920 (Dz. Ust. R. P. № 10 poz. 58) i rozporządzenie Ministra Aprowizacji i Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w przedmiocie przymusowego wykupu bobiku, fasoli, grochu, peluszki, gryki, prosa i przetworów tych ziemiopłodów z dnia 9 lutego 1920 r. (Dz. Ustaw № 18 poz. 89) utrzymują swą moc obowiązującą, z tem, że zarządzenia zawarte w powyższych rozporządzeniach, a dotyczące producentów posiadających gospodarstwa o obszarze powyżej 40 morgów ziemi ornej, stosować się mają również do producentów, posiadających gospodarstwa o obszarze 25 do 40 mórg ziemi ornej, przyczem termin złożenia przez ostatnich deklaracji, przewidzianych art. 2 powyższych rozporządzeń, ustalony zostaje na dzień 1 kwietnia 1920 roku, a ostateczny termin dostawy ziemiopłodów, przewidziany art. 1 tychże rozporządzeń - na dzień 20 kwietnia 1920 roku.

Art.  2.

Winni przekroczenia przepisów zawartych w niniejszem rozporządzeniu podlegają karom przewidzianym w art. 10 ustawy z dnia 18 listopada 1919 r. o obrocie ziemiopłodami w roku gospodarczym 1919/20 (Dz. Ustaw R. P. № 89 poz. 485).

Art.  3.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życic z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.