Rozdział 6 - Postępowanie administracyjne dla realizacji przedsięwzięć Euro 2012 - Przygotowanie finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2008 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 listopada 2020 r.

Rozdział  6

Postępowanie administracyjne dla realizacji przedsięwzięć Euro 2012

1. 
Decyzje administracyjne wydawane w związku z realizacją przedsięwzięć Euro 2012, określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 4 ust. 1, podlegają natychmiastowemu wykonaniu.
2. 
Odwołanie od decyzji administracyjnej wydanej w związku z realizacją przedsięwzięć Euro 2012 wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji stronie albo w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia lub doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji.
3. 
Odwołanie strony od decyzji administracyjnej wydanej w związku z realizacją przedsięwzięć Euro 2012 rozpatruje się w terminie 14 dni.
1. 
Do skarg rozpatrywanych w postępowaniu administracyjnym w związku z realizacją przedsięwzięć Euro 2012 stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325), z zastrzeżeniem przepisów ustawy, z tym, że:
1)
przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
2)
skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.
2. 
Termin rozpatrzenia skargi kasacyjnej wynikającej z realizacji przedsięwzięć Euro 2012 wynosi 2 miesiące od jej wniesienia.
1. 
Nie stwierdza się nieważności ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę wydanej w związku z realizacją przedsięwzięcia Euro 2012 na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, jeżeli wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji został złożony po upływie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, a budowa przedsięwzięcia Euro 2012 została rozpoczęta. Przepis art. 158 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695 i 1298) stosuje się odpowiednio.
2. 
W przypadku uwzględnienia skargi na decyzję o pozwoleniu na budowę przedsięwzięcia Euro 2012, sąd administracyjny po upływie 14 dni od dnia rozpoczęcia budowy może stwierdzić jedynie, że decyzja narusza prawo z przyczyn wyszczególnionych w art. 145 lub 156 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
3. 
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012.

(uchylony).

Z zastrzeżeniem przepisów ustawy do realizacji przedsięwzięć Euro 2012 określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 4 ust. 1 stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

W okresie od dnia 1 czerwca 2012 r. do dnia 4 lipca 2012 r., nie stosuje się ograniczeń w zakresie operacji lotniczych obejmujących starty i lądowania w porze dziennej i nocnej wynikających z wymagań w zakresie ochrony środowiska, w następujących portach lotniczych:

1)
Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o.;
2)
Międzynarodowym Porcie Lotniczym "Katowice" w Pyrzowicach;
3)
Porcie Lotniczym Poznań-Ławica;
4)
Porcie Lotniczym Wrocław-Strachowice;
5)
Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy;
6)
Porcie Lotniczym im. Fryderyka Chopina w Warszawie.