[Przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej] - Art. 156. - Kodeks postępowania administracyjnego. - Dz.U.2021.735 t.j. - OpenLEX

Art. 156. - [Przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej] - Kodeks postępowania administracyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.735 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 lipca 2022 r.
Art.  156.  [Przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej]
§  1. 
Organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która:
1)
wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości;
2)
wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa;
3)
dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną albo sprawy, którą załatwiono milcząco;
4)
została skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie;
5)
była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały;
6)
w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą;
7)
zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa.
§  2.  60
 Nie stwierdza się nieważności decyzji z przyczyn wymienionych w § 1, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło dziesięć lat, a także gdy decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne.
60 Art. 156 § 2 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. (Dz.U.2021.1491) zmieniającej nin. ustawę z dniem 16 września 2021 r.