[Forma rozstrzygnięcia w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej] - Art. 158. - Kodeks postępowania... - Dz.U.2021.735 t.j. - OpenLEX

Art. 158. - [Forma rozstrzygnięcia w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej] - Kodeks postępowania administracyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.735 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 lipca 2022 r.
Art.  158.  [Forma rozstrzygnięcia w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej]
§  1. 
Rozstrzygnięcie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji następuje w drodze decyzji. Przepisów o milczącym załatwieniu sprawy nie stosuje się.
§  2. 
Jeżeli nie można stwierdzić nieważności decyzji na skutek okoliczności, o których mowa w art. 156 § 2, organ administracji publicznej ograniczy się do stwierdzenia wydania zaskarżonej decyzji z naruszeniem prawa oraz wskazania okoliczności, z powodu których nie stwierdził nieważności decyzji.
§  3.  61
 Jeżeli od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji, o której mowa w art. 156 § 2, upłynęło trzydzieści lat, nie wszczyna się postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji.
61 Art. 158 § 3 dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. (Dz.U.2021.1491) zmieniającej nin. ustawę z dniem 16 września 2021 r.