Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.12.69

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA APROWIZACJI
z dnia 25 stycznia 1921 r.
w przedmiocie przewozu żyta, pszenicy, jęczmienia, owsa, grochu, fasoli, gryki, prosa, peluszki, soczewicy, kukurydzy i przetworów tych ziemiopłodów, znajdujących się w obrocie pozakontygentowym.

Na mocy art. 2, 4, 7 i 11 ustawy z dnia 2 lipca 1920 r. o zwalczaniu lichwy wojennej (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 67 poz. 449) oraz art. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1920 r. (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 115 poz. 764) w przedmiocie przekazania Ministrowi Aprowizacji prawa do wydawania rozporządzeń w zakresie regulacji i ograniczenia przewozu ziemiopłodów i ich przetworów w obrocie pozakontyngentowym oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 18 listopada 1920 r. w przedmiocie utworzenia władz administracyjnych II instancji na obszarze ziem, objętych umową o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisaną w Rydze dn. 12 października 1920 r. (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 115 poz. 760) zarządzam co następuje:
§  1. Przewóz żyta, pszenicy, jęczmienia, owsa, grochu, fasoli, gryki, prosa, peluszki, soczewicy, kukurydzy i przetworów tych ziemiopłodów w ruchu kołowym ograniczeniom nie podlega.
§  2. Przewóz wymienionych w art. 1 ziemiopłodów i ich przetworów kolejami i statkami w ilościach do 2 kilogramów wagi włącznie jest wolny.

Przewóz tychże ziemiopłodów i ich przetworów kolejami i statkami w ilościach od 2 do 100 kilogramów wagi włącznie odbywa się na mocy każdorazowego zezwolenia władzy aprowizacyjnej pierwszej instancji.

§  3. Przewóz wymienionych w § 1 ziemiopłodów i ich przetworów kolejami i statkami w ilościach, przekraczających sto kilogramów odbywa się na mocy listów przewozowych Ministerstwa Aprowizacji, opatrzonych właściwym podpisem, pieczęcią i kolejnym numerem perforowanym z nadpisem ukośnym "ładunek prywatny".

Wypełnione listy przewozowe będą wydawane przez władze aprowizacyjne pierwszej instancji: organizacjom samorządowym, osobom mającym upoważnienia do prowadzenia hurtowego handlu wymienionemi w § 1 ziemiopłodami i ich przetworami, przetwórniom przemysłowym, zużywającym, lub przetwarzającym też same ziemiopłody lub przetwory, zrzeszeniom, lub stowarzyszeniom spożywców, oraz rolnikom, posiadającym upoważnienie właściwych władz administracyjnych pierwszej instancji na zasiew i ordynarję, ze wszystkich stacji w powiatach:

1) Województwa Warszawskiego: Gostynińskim, Grójeckim, Kutnowskim, Lipnowskim, Łowickim, Mławskim, Nieszawskim, Płockim, Płońskim, Rawskim, Rypińskim, Sierpeckim, Skierniewickim, Sochaczewskim, Włocławskim;
2) Województwa Łódzkiego: Brzezińskim, Kaliskim, Kolskim, Łaskim, Piotrkowskim, Noworadomskim, Sieradzkim, Tureckim, Wieluńskim;
3) Województwa Kieleckiego: Iłżeckim, Jędrzejewskim, Kozienickim, Miechowskim, Opoczyńskim, Opatowskim, Pińczowskim, Sandomierskim, Stopnickim, Włoszczowskim;
4) Województwa Białostockiego: Kolneńskim, Szczuczyńskim;
5) b. Galicji: Bóbreckim, Bocheńskim, Borszczowskim, Brzeskim, Cieszanowskim, Czortkowskim, Gródzko-Jagiellońskim, Horodeńskim, Husiatyńskim, Jarosławskim, Jaworowskim, Kamionko-Strumiłowskim, Kołomyjskim, Łańcuckim, Mieleckim, Mościskim, Pilzeńskim, Przemyślańskirn, Przeworskim, Radziechowskim, Rawo-Ruskim, Rohatyńskim, Ropczyckim, Rudeckim, Rzeszowskim, Samborskim, Skałackim, Sniatyńskim, Sokalskim, Strzyżowskim, Tarnopolskim, Tarnowskim, Tłumackim, Trembowelskim, Zaleszczyckim, Zbaraskim, Złoczowskim, Żółkiewskim, Żydaczowskim;
6) okręgu administracyjnego nowogródzkiego: Nieświeskim, Nowogródzkim;
7) okręgu administracyjnego Wołyńskiego: Ostrogskim, Włodzimierskim, Horochowskim, Rówieńskim, Krzemienieckim, Dubieńskim, Łuckim;

do wszystkich stacji w powiatach:

1) województwa Warszawskiego: Błońskim, Makowskim, Mińsko-Mazowieckim, Pułtuskim, Radzymińskim, Warszawskim;
2) województwa Kieleckiego: Będzińskim, Częstochowskim, Kieleckim, Koneckim, Olkuskim;
3) województwa Lubelskiego: Bialskim, Biłgorajskim, Tomaszowskim, Hrubieszowskim, Chamskim, Garwolińskim, Konstantynowskim, Radzyńskim, Włocławskim;
4) województwa Białostockiego: Augustowskim, Bielskim, Ostrołęckim;
5) b. Galicji: Bialskim, Bohorodczańskim, Brodzkim, Brzeżańskim, Brzozowskim, Buczackim, Chrzanowskim, Dobromilskim, Dolińskim, Drohobyckim, Gorlickim, Grybowskim, Jasielskim, Kałuskim, Kolbuszowskim, Kosowskim, Krośnieńskim, Limanowskim, Liskim, Myślenickim, Nadworniańskim, Niskim, Nowo-Sądeckim, Nowo-Tarskim, Oświęcimskim, Peczeniżyńskim, Podgórskim, Podhajeckim, Sanockim, Skolskim, Stanisławowskim, Staro-Samborskim, Stryjskim, Tarnobrzeskim, Turczańskim, Wadowickim, Wielickim, Zborowskim, Żywieckim;
6) okręgu administracyjnego Poleskiego: Brzeskim, Kobryńskim, Prużańskim, Pińskim, Białowieżskim, Drohiczyńskim, Sarneńskim, Łuninieckim, Kossowskim;
7) okręgu adminstracyjnego Wołyńskiego: Kowelskim;
8) Księstwa Cieszyńskiego: Bielskim, Cieszyńskim

oraz do stacji miast: Warszawa, Włocławek, Łódź, Pabjanice, Zgierz, Lublin, Siedlce, Zamość, Białystok, Łomża, Suwałki, Lwów, Kraków, Kołomyja, Przemyśl, Rzeszów, Tarnopol, Tarnów, Grodno.

Przewóz wymienionych w § 1 ziemiopłodów i ich przetworów z innych i do innych miejscowości odbywać się może jedynie na mocy każdorazowego zezwolenia Ministerstwa Aprowizacji, Urzędów Wojewódzkich lub Naczelników Okręgów Administracyjnych, względnie Wydziału Spraw Aprowizacyjnych dla Małopolski we Lwowie. Urzędy Wojewódzkie, Naczelnicy Okręgów Administracyjnych względnie Wydział Spraw Aprowizacyjnych dla Małopolski we Lwowie mogą wydawać zezwolenia tylko w tych wypadkach, gdy obiedwie miejscowości, to jest zarówno ta z której jak ta do której przewóz ma się odbywać, znajdują się na terenie właściwego Województwa, Okręgu Administracyjnego względnie b. Galicji. Do czasu zorganizowania Okręgów Administracyjnych zezwolenia wydawać będzie Ministerstwo Aprowizacji.

§  4. Winni przekroczenia niniejszego rozporządzenia ulegać będą karom w myśl art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 1920 roku o zwalczaniu lichwy wojennej (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 67 poz. 449).

Do przeprowadzania postępowania karnego i wydawania orzeczeń powołane są władze administracyjne I-ej instancji.

§  5. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Z dniem tym traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Aprowizacji z dnia 14 sierpnia 1920 r. w przedmiocie przewozu żyta, pszenicy, jęczmienia, owsa, grochu, fasoli, gryki, prosa, peluszki, soczewicy, kukurydzy i przetworów tych ziemiopłodów, znajdujących się w obrocie pozakontyngentowym (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 79 poz. 534).

Sprostowanie.

W № 12 Dziennika Ustaw poz. 69 na str. 175 w rozporządzeniu Ministra Aprowizacji z dnia 25 stycznia 1921 r. w ostatnim wierszu między słowami: "Czortkowskim" a "Gródzko-Jagiellońskim" opuszczono wyraz "Dąbrowskim".