Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.115.764

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 grudnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 6 grudnia 1920 r.
w przedmiocie przekazania Ministrowi Aprowizacji prawa do wydawania rozporządzeń w zakresie regulacji i ograniczenia przewozu ziemiopłodów i ich przetworów w obrocie pozakontyngetowym.

Na podstawie art. 2 i 3 ustawy z dnia 2 lipca 1920 r. o zwalczaniu lichwy wojennej (Dz. Ust. Rz. P. z 1920 r. № 67 poz. 449) oraz rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dnia 6 sierpnia 1920 r. w przedmiocie upoważnienia Ministra Aprowizacji do wydawania rozporządzeń aprowizacyjnych, związanych z prowadzeniem wojny (Dz. Ust. Rz. P. z 1920 r. № 73 poz. 500) Rada Ministrów zarządza co następuje:
§  1. Na czas trwania trudności aprowizacyjnych, wywołanych wojną, przekazuje się Ministrowi Aprowizacji prawo do wydawania rozporządzeń w zakresie regulacji i ograniczenia przewozu ziemiopłodów i ich przetworów w obrocie pozakontyngentowym z zastrzeżeniem, że przewozów ziemiopłodów do dwóch kilogramów wagi wogóle, a w ruchu kołowym bez względu na ilość nie będzie podlegał ograniczeniu.

Zastrzeżenie to nie dotyczy Ministra Aprowizacji w zakresie regulowania nadgranicznego przewozu żywności w myśl art. 5 ustawy o aprowizacji na rok gospodarczy 1920/1 (Dz. Ust. Rz. P. z 1920 r. № 56 poz. 348).

§  2. Moc rozporządzeń, wskazanych w § 1, rozciągać się może na cały obszar Rzeczypospolitej lub jego część albo na poszczególne miejscowości.

Zarządzenia, dotyczące obszaru b. dzielnicy pruskiej, wyda Minister Aprowizacji wspólnie z Ministrem tej dzielnicy.

§  3. Rozporządzenia, wyszczególnione w § 1, Minister Aprowizacji w misie przemijania okoliczności; wywołujących potrzebę ograniczeń spożycia, władny będzie uchylać własną władzą.
§  4. Rozporządzenia niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.