Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.115.760

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 grudnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 18 listopada 1920 r.
w przedmiocie utworzenia władz administracyjnych drugiej instancji na obszarze ziem, objętych umową o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisaną w Rydze, dn. 12 października 1920 r.

Na podstawie art. 19 dekretu z dnia 3 stycznia 1918 r. o tymczasowej organizacji władz naczelnych (Dz. Pr. Kr. Pol. z 1918 r. № 1 poz. 1) Rada Ministrów zarządza co następuję:
§  1. Dla celów wykonywania administracji w drugiej instancji obszary objęte umową o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisaną w Rydze dnia 12 października 1920 r., dzieli się tymczasowo na trzy okręgi administracyjne: Wołyński, Poleski i Nowogródzki.

Granicę, oddzielającą okrąg Wołyński od Poleskiego, stanowić będą północne granice powiatów: Lubomelskiego, Kowelskiego, Łuckiego i Rówieńskiego, granicę zaś między okręgiem Poleskim a Nowogródzkim - południowe granice powiatów: Wołkowyskiego, Słonimskiego, Baranowickiego i Nieświeskiego.

§  2. Na czele każdego z powyższych okręgów stać będzie naczelnik okręgu z uposażeniem według IV stopnia służbowego.
a) przedstawicielem Rządu, sprawującym z jego ramienia władzę Państwową i wobec niego odpowiedzialnym za zarząd powierzonego mu okręgu. Zarząd ten sprawuje naczelnik okręgu przy pomocy urzędników, mianowanych dla poszczególnych działów administracji, a mianowicie do VIII stopnia służbowego włącznie przez właściwych ministrów, poniżej zaś VIII stopnia służbowego- przez naczelnika okręgu;
b) odpowiedzialnym wykonawcą zleceń poszczególnych ministrów;
c) zwierzchnikiem władz i urzędów, podległych mu w myśl § 3, tudzież służbowym przełożonym urzędników powyższych-władz i urzędów.
§  3. Do zakresu działania naczelnika okręgu należą wszelkie sprawy administracji państwowej, z wyjątkiem spraw, przekazanych administracji wojskowej, sądowej, skarbowej, szkolnej, kolejowej, pocztowo-telegraficznej i górniczej, urzędom ziemskim i probierczym, tudzież urzędom miar.
§  4. Od orzeczeń naczelnika okręgu służy odwołanie do właściwego ministra; odwołanie takie wnosić należy przez naczelnika okręgu w ciągu czternastu dni, licząc od dnia doręczenia decyzji.

Od orzeczeń naczelnika okręgu, wydanych w trzeciej instancji, niema dalszego odwołania.

§  5. Poszczególni ministrowie mogą drogą rozporządzenia przekazywać naczelnikom okręgów decyzje, zastrzeżone im dotąd w toku instancji.
§  6. Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z właściwymi Ministrami.
§  7. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.