Rozdział 2 - Forma i warunki umowy przewozu. - Przewóz przesyłek i osób kolejami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.4.7

Akt utracił moc
Wersja od: 16 stycznia 1953 r.

Rozdział  2.

Forma i warunki umowy przewozu.

1.
Na każdą przesyłkę nadawca powinien złożyć kolei list przewozowy z dołączonym do niego wtórnikiem.
2.
List przewozowy powinien zawierać następujące dane:
1)
miejsce i datę wystawienia listu przewozowego;
2)
stację przeznaczenia w brzmieniu podanym w taryfie;
3)
adres i nazwę odbiorcy lub jego nazwisko i imię;
4)
adres i nazwę lub nazwisko i imię nadawcy oraz jego podpis;
5)
nazwę towaru;
6)
oznaczenie ilości towaru w jednostkach wagi, objętości, powierzchni lub w sztukach;
7)
rodzaj przewozu;
8)
rodzaj opakowania, cechy i numery przesyłki drobnej;
9)
koszty przewozu.
3.
Oprócz danych wymaganych w ust. 2 w liście przewozowym mogą być zamieszczone inne oświadczenia.
4.
Dla niektórych przesyłek mogą być wprowadzone dokumenty przewozowe specjalnego wzoru, do których, w braku odmiennych przepisów, stosuje się przepisy o listach przewozowych.
5.
Osobę, która oddaje kolei przesyłkę do przewozu, uważa się za upoważnioną przez nadawcę do wykonywania wszelkich czynności związanych z zawarciem umowy przewozu.
6.
Wzory listu przewozowego, wtórnika i innych dokumentów przewozowych (ust. 4) oraz przepisy o drukowaniu i wypełnianiu dokumentów przewozowych ustala Minister Kolei.
1.
Umowę przewozu uważa się za zawartą z chwilą, gdy kolej przyjęła do przewozu przesyłkę z listem przewozowym (dokumentem przewozowym) i stwierdziła jej przyjęcie do przewozu przez umieszczenie stempla z datą.
2.
List przewozowy opatrzony stemplem przyjęcia stanowi dowód zawarcia umowy przewozu.
3.
Ostemplowanie następuje po całkowitym dostarczeniu przesyłki wymienionej w liście przewozowym i po uiszczeniu kosztów, które obowiązany jest zapłacić nadawca.
4.
Jako poświadczenie nadania kolej wydaje nadawcy ostemplowany wtórnik listu przewozowego.
1.
Drogę przewozu ustala kolej.
2.
Przewoźne oblicza się za najkrótszą odległość taryfową między stacją nadania i stacją przeznaczenia.
3.
Za podstawę do obliczania przewoźnego służą taryfy obowiązujące w dniu zawarcia umowy przewozu.
4.
Opłaty dodatkowe oblicza się według taryfy obowiązującej w dniu, w którym powstała okoliczność uzasadniająca pobranie opłaty. Za świadczenia nie przewidziane w taryfie pobiera się opłaty w wysokości kosztu własnego z doliczeniem planowego zysku.
1.
Nadawca powinien dostarczyć kolei ładunek w takim stanie, by w normalnych warunkach przewozu mógł być dowieziony w całości i bez uszkodzenia do stacji przeznaczenia.
2.
Kolej przyjmując do przewozu przesyłkę z widocznymi śladami uszkodzenia powinna żądać od nadawcy, aby zamieścił w liście przewozowym oświadczenie co do stanu przesyłki. Nadawca odpowiada wobec kolei za szkody powstałe wskutek wadliwego stanu przesyłki.
3.
Kolej może odmówić przyjęcia do przewozu przesyłki z widocznymi śladami uszkodzenia nawet w przypadku, gdy nadawca zamieści odpowiednie oświadczenie. Opakowanie powinno odpowiadać przepisom.
4.
Ładunek, którego właściwości wymagają opakowania, nadawca obowiązany jest opakować w sposób zabezpieczający przed całkowitym lub częściowym zaginięciem i uszkodzeniem podczas przewozu oraz zapobiegającym wyrządzeniu szkody osobom, środkom przewozowym lub innym przesyłkom.
5.
Kolej może odmówić przyjęcia ładunku do przewozu w razie stwierdzenia, że ładunek dostarczono w takim opakowaniu, które niedostatecznie go chroni i może spowodować zagubienie, rozsypanie albo zepsucie lub uszkodzenie ładunku w drodze bądź też uszkodzenie innych przesyłek.
6.
W przypadkach przewidzianych w ust. 3 i 5 kolej powinna na żądanie nadawcy sporządzić protokół o odmowie przyjęcia ładunku do przewozu.
7.
W razie zgody na przyjęcie ładunku w opakowaniu wadliwym lub niedostatecznym kolej obowiązana jest żądać, aby nadawca w liście przewozowym stwierdził, że zrzekł się odpowiedzialności kolei z tytułu utraty lub uszkodzenia przesyłki wskutek wadliwego bądź niedostatecznego opakowania; nadawca odpowiada wobec kolei za szkody powstałe w związku z takim przewozem.
8.
Minister Kolei określa szczegółowo napisy, numery, cechy, nalepki, w jakie nadawca obowiązany jest zaopatrzyć pojedyncze sztuki przesyłek. Jeżeli czynności te wykonuje kolej na żądanie nadawcy, wówczas pobiera ona opłaty przewidziane w taryfie.
1.
Termin dostawy obejmuje termin odprawy przesyłki i termin jej przewozu.
2.
Do terminu dostawy nie wlicza się terminu przewidzianego na załadowanie i wyładowanie.
3.
Początek terminu dostawy liczy się od godziny 0,01 dnia następnego po dniu, w którym ostemplowano list przewozowy i wtórnik.
4.
Termin dostawy uważa się za zachowany, jeżeli na stacji przeznaczenia przesyłkę wydano odbiorcy lub wyładowano środkami kolei albo podstawiono wagon do wyładowania przez odbiorcę bądź też jeżeli zawiadomiono odbiorcę o przybyciu przesyłki przed upływem ustalonego terminu dostawy. Jeżeli kolej dostarcza przesyłkę do mieszkania odbiorcy, termin dostawy uważa się za zachowany; gdy przesyłkę dostarczono odbiorcy przed upływem terminu dostawy.
5.
Zależnie od rodzaju szybkości przewozu, potrzeb oraz warunków eksploatacyjnych mogą być wprowadzone różne terminy dostawy.
6.
Terminy dostawy i sposób ich obliczania określa Minister Kolei za zgodą Prezesa Rady Ministrów.
1.
Nadawca jest obowiązany dołączyć do listu przewozowego dokumenty potrzebne do załatwienia formalności wymaganych przez właściwe organy administracji państwowej.
2.
Jeżeli dokumenty wymienione w ust. 1 nie mogą być dołączone do listu przewozowego, wówczas w liście przewozowym należy wskazać, gdzie dokumenty te złożono lub gdzie będą złożone.
3.
Kolej nie jest obowiązana sprawdzać, czy dołączone dokumenty są prawidłowe. Jeżeli wskutek braku lub wadliwości tych dokumentów nastąpi zwłoka w wysłaniu, przewozie lub wydania przesyłki, klient opłaca karę umowną za czas zwłoki.
4.
Nadawca obowiązany jest zastosować się do wymagań właściwych organów administracji państwowej co do opakowania niektórych towarów. Kolej może odmówić przyjęcia przesyłek z uszkodzonym lub wadliwym zamknięciem wymaganym przez właściwe organy (np. celne lub podatkowe). Jeżeli jednak kolej dokonuje sama tego opakowania towarów zamiast nadawcy, pobiera ona opłaty według zasad ustalonych w art. 42.