Art. 29. - Przewóz przesyłek i osób kolejami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.4.7

Akt utracił moc
Wersja od: 16 stycznia 1953 r.
Art.  29.
1.
Umowę przewozu uważa się za zawartą z chwilą, gdy kolej przyjęła do przewozu przesyłkę z listem przewozowym (dokumentem przewozowym) i stwierdziła jej przyjęcie do przewozu przez umieszczenie stempla z datą.
2.
List przewozowy opatrzony stemplem przyjęcia stanowi dowód zawarcia umowy przewozu.
3.
Ostemplowanie następuje po całkowitym dostarczeniu przesyłki wymienionej w liście przewozowym i po uiszczeniu kosztów, które obowiązany jest zapłacić nadawca.
4.
Jako poświadczenie nadania kolej wydaje nadawcy ostemplowany wtórnik listu przewozowego.