Art. 31. - Przewóz przesyłek i osób kolejami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.4.7

Akt utracił moc
Wersja od: 16 stycznia 1953 r.
Art.  31.
1.
Nadawca powinien dostarczyć kolei ładunek w takim stanie, by w normalnych warunkach przewozu mógł być dowieziony w całości i bez uszkodzenia do stacji przeznaczenia.
2.
Kolej przyjmując do przewozu przesyłkę z widocznymi śladami uszkodzenia powinna żądać od nadawcy, aby zamieścił w liście przewozowym oświadczenie co do stanu przesyłki. Nadawca odpowiada wobec kolei za szkody powstałe wskutek wadliwego stanu przesyłki.
3.
Kolej może odmówić przyjęcia do przewozu przesyłki z widocznymi śladami uszkodzenia nawet w przypadku, gdy nadawca zamieści odpowiednie oświadczenie. Opakowanie powinno odpowiadać przepisom.
4.
Ładunek, którego właściwości wymagają opakowania, nadawca obowiązany jest opakować w sposób zabezpieczający przed całkowitym lub częściowym zaginięciem i uszkodzeniem podczas przewozu oraz zapobiegającym wyrządzeniu szkody osobom, środkom przewozowym lub innym przesyłkom.
5.
Kolej może odmówić przyjęcia ładunku do przewozu w razie stwierdzenia, że ładunek dostarczono w takim opakowaniu, które niedostatecznie go chroni i może spowodować zagubienie, rozsypanie albo zepsucie lub uszkodzenie ładunku w drodze bądź też uszkodzenie innych przesyłek.
6.
W przypadkach przewidzianych w ust. 3 i 5 kolej powinna na żądanie nadawcy sporządzić protokół o odmowie przyjęcia ładunku do przewozu.
7.
W razie zgody na przyjęcie ładunku w opakowaniu wadliwym lub niedostatecznym kolej obowiązana jest żądać, aby nadawca w liście przewozowym stwierdził, że zrzekł się odpowiedzialności kolei z tytułu utraty lub uszkodzenia przesyłki wskutek wadliwego bądź niedostatecznego opakowania; nadawca odpowiada wobec kolei za szkody powstałe w związku z takim przewozem.
8.
Minister Kolei określa szczegółowo napisy, numery, cechy, nalepki, w jakie nadawca obowiązany jest zaopatrzyć pojedyncze sztuki przesyłek. Jeżeli czynności te wykonuje kolej na żądanie nadawcy, wówczas pobiera ona opłaty przewidziane w taryfie.