Art. 28. - Przewóz przesyłek i osób kolejami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.4.7

Akt utracił moc
Wersja od: 16 stycznia 1953 r.
Art.  28.
1.
Na każdą przesyłkę nadawca powinien złożyć kolei list przewozowy z dołączonym do niego wtórnikiem.
2.
List przewozowy powinien zawierać następujące dane:
1)
miejsce i datę wystawienia listu przewozowego;
2)
stację przeznaczenia w brzmieniu podanym w taryfie;
3)
adres i nazwę odbiorcy lub jego nazwisko i imię;
4)
adres i nazwę lub nazwisko i imię nadawcy oraz jego podpis;
5)
nazwę towaru;
6)
oznaczenie ilości towaru w jednostkach wagi, objętości, powierzchni lub w sztukach;
7)
rodzaj przewozu;
8)
rodzaj opakowania, cechy i numery przesyłki drobnej;
9)
koszty przewozu.
3.
Oprócz danych wymaganych w ust. 2 w liście przewozowym mogą być zamieszczone inne oświadczenia.
4.
Dla niektórych przesyłek mogą być wprowadzone dokumenty przewozowe specjalnego wzoru, do których, w braku odmiennych przepisów, stosuje się przepisy o listach przewozowych.
5.
Osobę, która oddaje kolei przesyłkę do przewozu, uważa się za upoważnioną przez nadawcę do wykonywania wszelkich czynności związanych z zawarciem umowy przewozu.
6.
Wzory listu przewozowego, wtórnika i innych dokumentów przewozowych (ust. 4) oraz przepisy o drukowaniu i wypełnianiu dokumentów przewozowych ustala Minister Kolei.