Przeprowadzanie badań lekarskich pracowników. - Dz.U.1974.48.296 - OpenLEX

Przeprowadzanie badań lekarskich pracowników.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1974.48.296

Akt utracił moc
Wersja od: 26 lipca 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 10 grudnia 1974 r.
w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników. *

Na podstawie art. 179 § 4 i art. 219 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141) zarządza się, co następuje:
(uchylone).
W okresie do dnia 31 grudnia 1996 r. dopuszcza się wykonywanie czynności określonych w § 1 również przez lekarzy, którzy:
1)
byli uprawnieni do ich wykonywania do dnia 31 grudnia 1995 r.,
2)
byli zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 3 lat na stanowiskach pracy, w poradniach lub zakładach opieki zdrowotnej, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, lub
3)
zatrudnieni są w kolejowej służbie zdrowia i odbędą w 1996 r. w Centrum Naukowym Medycyny Kolejowej wymagane przeszkolenie.
(uchylone).
*Z dniem 26 lipca 1996 r. , a w stosunku do § 15a z dniem 31 grudnia 1996r., rozporządzenie nin. zostało uchylone przez § 15 rozporządzenia z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U.96.69.332).
1 § 15a dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 12 stycznia 1996 r. (Dz.U.96.7.45) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 lutego 1996 r. (w zakresie dotyczącym lekarzy posiadających uprawnienia do dnia 31 grudnia 1995 r. - z dniem 1 stycznia 1996 r.).