[Wymagania szczególne] - Art. 219. - Kodeks pracy. - Dz.U.2022.1510 t.j. - OpenLEX

Art. 219. - [Wymagania szczególne] - Kodeks pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1510 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r. do: 31 stycznia 2023 r.
Art.  219.  [Wymagania szczególne]

Przepisy art. 215 i 217 nie naruszają wymagań określonych przepisami dotyczącymi maszyn i innych urządzeń technicznych:

1)
będących środkami transportu kolejowego, samochodowego, morskiego, wodnego śródlądowego i lotniczego;
2)
podlegających przepisom o dozorze technicznym;
3)
podlegających przepisom Prawa geologicznego i górniczego;
4)
podlegających przepisom obowiązującym w jednostkach podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;
5)
podlegających przepisom Prawa atomowego.