Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2020.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1909

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 28 października 2020 r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 6 maja 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1087) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, między częścią 39 - Transport i częścią 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, w podziale na części, działy i rozdziały budżetu państwa.
1. 
Przenosi się planowane wydatki budżetowe, w tym wynagrodzenia, z części 39 - Transport, w kwocie 15 645 703 zł, do części 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe.
2. 
Szczegółowy podział planowanych wydatków budżetowych, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
W ramach przeniesienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, przenosi się także kwoty wynagrodzeń z części 39 - Transport, w kwocie 11 489 130 zł, do części 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 2020 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

CzęśćDziałRozdziałParagrafWyszczególnienieKwota w zł
zmniejszeniezwiększenie
1234567
39Transport15 645 703
600Transport i łączność15 645 703
60055Inspekcja Transportu Drogowego15 645 703
3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń600
4000Grupa wydatków bieżących jednostki1 603 000
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników2032311
4020Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej9 456 819
4110Składki na ubezpieczenia społeczne1 961 481
4120Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy286 328
4140Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych187 254
4170Wynagrodzenia bezosobowe1 000
4410Podróże służbowe krajowe9 873
4420Podróże służbowe zagraniczne10 927
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych95 000
4550Szkolenia członków korpusu służby cywilnej730
4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej380
19Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe15 645 703
750Administracja publiczna15 645 703
75001Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej15 645 703
3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń600
4000Grupa wydatków bieżących jednostki1 603 000
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników2 032 311
4020Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej9 456 819
4110Składki na ubezpieczenia społeczne1 961 481
4120Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy286 328
4140Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych187 254
4170Wynagrodzenia bezosobowe1 000
4410Podróże służbowe krajowe9 873
4420Podróże służbowe zagraniczne10 927
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych95 000
4550Szkolenia członków korpusu służby cywilnej730
4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej380

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW W ZAKRESIE WYNAGRODZEŃ - BUDŻET PAŃSTWA

CzęśćDziałRozdziałParagrafWyszczególnienieGrupa pracowniczaKwota w zł
zmniejszeniezwiększenie
12345678
39Transport11 489 130
600Transport i łączność11 489 130
60055Inspekcja Transportu Drogowego11 489 130
4010Wynagrodzenia osobowe pracownikówOsoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń2 032 311
4020Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służbv cvwilnejCzłonkowie korpusu służby cywilnej9 456 819
19Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe11 489 130
750Administracja publiczna11 489 130
75001Urzędy naczelnych i centralnych organów administracii rządowei11 489 130
4010Wynagrodzenia osobowe pracownikówOsoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń2032311
4020Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służbv cvwilnejCzłonkowie korpusu służby cywilnej9 456 819