§ 2. - Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2020.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1909

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 2020 r.
§  2. 
1. 
Przenosi się planowane wydatki budżetowe, w tym wynagrodzenia, z części 39 - Transport, w kwocie 15 645 703 zł, do części 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe.
2. 
Szczegółowy podział planowanych wydatków budżetowych, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.