§ 4. - Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2020.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1909

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 2020 r.
§  4. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 2020 r.