§ 3. - Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2020.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1909

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 2020 r.
§  3. 
W ramach przeniesienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, przenosi się także kwoty wynagrodzeń z części 39 - Transport, w kwocie 11 489 130 zł, do części 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia.