Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych oraz określenie limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2008.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.221.1438

Akt utracił moc
Wersja od: 16 grudnia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 5 grudnia 2008 r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych oraz określenia limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2008

Na podstawie art. 171 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między działami i rozdziałami budżetu państwa w ramach części 41 - Środowisko, w zakresie dotyczącym zadań przejętych przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska z urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw środowiska;
2)
limity zatrudnienia i kwoty wynagrodzeń w podziale na działy i rozdziały budżetu państwa.
1.
Przenosi się planowane wydatki budżetowe:
1)
z działu 020 - Leśnictwo w kwocie 1.041.127 zł,
2)
z działu 750 - Administracja publiczna w kwocie 1.284.154 zł,
3)
z działu 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w kwocie 4.461.325 zł

- do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

2.
Szczegółowy podział planowanych wydatków, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
Limity zatrudnienia i kwoty wydatków na wynagrodzenia w ramach części 41 - Środowisko, w podziale na działy i rozdziały budżetu państwa, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Przepisy rozporządzenia stosuje się od dnia 15 listopada 2008 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

 PRZENIESIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

CzęśćDziałRozdziałParagrafWyszczególnienieKwota w zł
zmniejszeniazwiększenia
1234567
41Środowisko6.786.606
020Leśnictwo1.041.127
02095Pozostała działalność1.041.127
4300Zakup usług pozostałych700.000
6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych11.127
6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych330.000
750Administracja publiczna1.284.154
75001Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej1.283.554
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników60.229
4020Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej881.223
4110Składki na ubezpieczenia społeczne150.231
4120Składki na Fundusz Pracy23.066
4140Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych2.200
4170Wynagrodzenia bezosobowe6.000
4210Zakup materiałów i wyposażenia17.000
4260Zakup energii3.723
4280Zakup usług zdrowotnych1.000
4300Zakup usług pozostałych79.732
4360Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej2.100
4370Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej9.900
4410Podróże służbowe krajowe25.000
4430Różne opłaty i składki2.650
4600Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych1.000
4610Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego3.000
4750Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji3.000
6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych12.500
75095Pozostała działalność600
4240Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek600
925Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody4.461.325
92595Pozostała działalność4.461.325
4170Wynagrodzenia bezosobowe3.331.950
4210Zakup materiałów i wyposażenia3.000
4240Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek1.513
4300Zakup usług pozostałych696.385
4380Zakup usług obejmujących tłumaczenia10.407
4390Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii399.000
4410Podróże służbowe krajowe8.872
4550Szkolenia członków korpusu służby cywilnej8.295
4610Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego903
4700Szkolnia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej1.000
41Środowisko6.786.606
900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska6.786.606
90095Pozostała działalność6.786.606
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników60.229
4020Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej881.223
4110Składki na ubezpieczenia społeczne150.231
4120Składki na Fundusz Pracy23.066
4140Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych2.200
4170Wynagrodzenia bezosobowe3.337.950
4210Zakup materiałów i wyposażenia20.000
4240Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek2.113
4260Zakup energii3.723
4280Zakup usług zdrowotnych1.000
4300Zakup usług pozostałych1.476.117
4360Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej2.100
4370Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej9.900
4380Zakup usług obejmujących tłumaczenia10.407
4390Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii399.000
4410Podróże służbowe krajowe33.872
4430Różne opłaty i składki2.650
4550Szkolenia członków korpusu służby cywilnej8.295
4600Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych1.000
4610Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego3.903
4700Szkolnia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej1.000
4750Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji3.000
6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych11.127
6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych342.500

ZAŁĄCZNIK Nr  2

 LIMITY ZATRUDNIENIA I KWOTY WYNAGRODZEŃ

CzęśćDziałRozdziałWyszczególnienieZmniejszeniaZwiększenia
limity zatrudnienia (średniorocznie)wynagrodzenia osobowe w złlimity zatrudnienia (średniorocznie)wynagrodzenia osobowe w zł
12345678
41Środowisko12,53941.452
750Administracja publiczna12,53941.452
75001Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej12,53941.452
osoby zajmujące wysokie stanowiska państwowe niebędące kierowniczymi stanowiskami państwowymi0,5060.229
członkowie korpusu służby cywilnej12,03881.223
41Środowisko12,53941.452
900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska12,53941.452
90095Pozostała działalność12,53941.452
osoby zajmujące wysokie stanowiska państwowe niebędące kierowniczymi stanowiskami państwowymi0,5060.229
członkowie korpusu służby cywilnej12,03881.223
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).