§ 2. - Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych oraz określenie limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2008.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.221.1438

Akt utracił moc
Wersja od: 16 grudnia 2008 r.
§  2.
1.
Przenosi się planowane wydatki budżetowe:
1)
z działu 020 - Leśnictwo w kwocie 1.041.127 zł,
2)
z działu 750 - Administracja publiczna w kwocie 1.284.154 zł,
3)
z działu 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w kwocie 4.461.325 zł

- do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

2.
Szczegółowy podział planowanych wydatków, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.