§ 4. - Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych oraz określenie limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2008.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.221.1438

Akt utracił moc
Wersja od: 16 grudnia 2008 r.
§  4.
Przepisy rozporządzenia stosuje się od dnia 15 listopada 2008 r.