§ 1. - Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych oraz określenie limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2008.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.221.1438

Akt utracił moc
Wersja od: 16 grudnia 2008 r.
§  1.
Rozporządzenie określa:
1)
przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między działami i rozdziałami budżetu państwa w ramach części 41 - Środowisko, w zakresie dotyczącym zadań przejętych przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska z urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw środowiska;
2)
limity zatrudnienia i kwoty wynagrodzeń w podziale na działy i rozdziały budżetu państwa.