§ 3. - Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych oraz określenie limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2008.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.221.1438

Akt utracił moc
Wersja od: 16 grudnia 2008 r.
§  3.
Limity zatrudnienia i kwoty wydatków na wynagrodzenia w ramach części 41 - Środowisko, w podziale na działy i rozdziały budżetu państwa, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.