Przedterminowe wybory wójta Gminy Granowo w województwie wielkopolskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.176.1714

Akt utracił moc
Wersja od: 10 października 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 9 października 2003 r.
w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Granowo w województwie wielkopolskim

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806) w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547) zarządza się, co następuje:
Zarządza się przeprowadzenie przedterminowych wyborów wójta Gminy Granowo.
Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 16 listopada 2003 r.
Dni, w których upływają terminy wykonania czynności przewidzianych w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

KALENDARZ WYBORCZY

Termin wykonania czynności wyborczejTreść czynności wyborczej
12
w dniu wejścia w życie rozporządzenia- podanie do publicznej wiadomości, w formie

obwieszczenia Wojewody, rozporządzenia

Prezesa Rady Ministrów w sprawie

przedterminowych wyborów wójta Gminy Granowo

do 17 października 2003 r.- podanie do publicznej wiadomości, w formie

obwieszczenia, informacji o siedzibie

gminnej komisji wyborczej

do 20 października 2003 r.- powołanie przez Komisarza Wyborczego gminnej

komisji wyborczej

do 27 października 2003 r. (do godz. 2400)- zgłaszanie gminnej komisji wyborczej do

zarejestrowania kandydatów na wójta

do 31 października 2003 r.- powołanie obwodowych komisji wyborczych
do 31 października 2003 r.- podanie do publicznej wiadomości, w formie

obwieszczenia, informacji o:

a) numerach i granicach obwodów głosowania,

b) wyznaczonych siedzibach obwodowych

komisji wyborczych

do 6 listopada 2003 r.- podanie do publicznej wiadomości, w drodze

rozplakatowania, obwieszczenia gminnej

komisji wyborczej o zarejestrowanych

kandydatach na wójta, na którym umieszczone

są, w kolejności alfabetycznej nazwisk,

nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie,

miejsce zamieszkania, nazwa komitetu

zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii

politycznej, do której należy kandydat

do 6 listopada 2003 r.- sporządzenie spisu wyborców
14 listopada 2003 r.

o godz. 2400

- zakończenie kampanii wyborczej
15 listopada 2003 r.- przekazanie przewodniczącym obwodowych

komisji wyborczych spisów wyborców

16 listopada 2003 r.

godz. 600-2000

- przeprowadzenie głosowania