Art. 5. - [Odsetki w przypadku zastrzeżenia terminu zapłaty] - Przeciwdziałanie nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1790 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 września 2023 r.
Art.  5.  [Odsetki w przypadku zastrzeżenia terminu zapłaty]

Jeżeli strony transakcji handlowej, z wyłączeniem podmiotu publicznego będącego podmiotem leczniczym, przewidziały w umowie termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, wierzyciel, który nie jest dużym przedsiębiorcą, może żądać odsetek ustawowych po upływie 30 dni, liczonych od dnia spełnienia swojego świadczenia i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, do dnia zapłaty, ale nie dłużej niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego.