Art. 15. - [Ślubowanie notariusza] - Prawo o notariacie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1799 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 czerwca 2024 r.
Art.  15.  [Ślubowanie notariusza]
§  1. 
Przy powołaniu notariusz składa wobec Ministra Sprawiedliwości ślubowanie według następującej roty:

"Ślubuję uroczyście jako notariusz powierzone mi obowiązki wypełniać zgodnie z prawem i sumieniem, dochować tajemnicy zawodowej, w postępowaniu swym kierować się zasadami godności, honoru i uczciwości.".

§  2. 
Minister Sprawiedliwości może upoważnić prezesa właściwego sądu apelacyjnego do przyjęcia ślubowania.