[Stosowanie przepisów k.p.a.; odwołania i zażalenia od rozstrzygnięć Prezesa URE] - Art. 30. - Prawo energetyczne. - Dz.U.2022.1385 t.j. - OpenLEX

Art. 30. - [Stosowanie przepisów k.p.a.; odwołania i zażalenia od rozstrzygnięć Prezesa URE] - Prawo energetyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1385 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 grudnia 2022 r. do: 18 czerwca 2023 r.
Art.  30.  [Stosowanie przepisów k.p.a.; odwołania i zażalenia od rozstrzygnięć Prezesa URE]
1. 
Do postępowania przed Prezesem URE stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 2-4, przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
2. 
Od decyzji Prezesa URE służy odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu ochrony konkurencji i konsumentów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
3. 
Postępowanie w sprawie odwołania od decyzji Prezesa URE toczy się według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu w sprawach z zakresu regulacji energetyki.
4. 
Do postanowień Prezesa URE, od których służy zażalenie, przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio, z tym że zażalenie wnosi się w terminie 7 dni.