[Wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie] - Art. 97. - Prawo budowlane. - Dz.U.2021.2351 t.j. - OpenLEX

Art. 97. - [Wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie] - Prawo budowlane.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2351 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  97.  [Wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie]
1. 
Postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie wszczyna się na wniosek organu nadzoru budowlanego, właściwego dla miejsca popełnienia czynu lub stwierdzającego popełnienie czynu, złożony po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.
2. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać określenie zarzucanego czynu, uzasadnienie faktyczne i prawne oraz wskazanie dowodów.
3. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może złożyć w zakresie swojej właściwości organ samorządu zawodowego.