[Ustawa – wyłączenia; stosunek do innych ustaw] - Art. 2. - Prawo budowlane. - Dz.U.2021.2351 t.j. - OpenLEX

Art. 2. - [Ustawa – wyłączenia; stosunek do innych ustaw] - Prawo budowlane.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2351 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  2.  [Ustawa – wyłączenia; stosunek do innych ustaw]
1. 
Ustawy nie stosuje się do wyrobisk górniczych.
2. 
Przepisy ustawy nie naruszają przepisów odrębnych, a w szczególności:
1)
prawa geologicznego i górniczego - w odniesieniu do obiektów budowlanych zakładów górniczych;
2)
prawa wodnego - w odniesieniu do urządzeń wodnych;
3)
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - w odniesieniu do obiektów i obszarów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów i obszarów objętych ochroną konserwatorską na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.