Rakoczy Bartosz (red.), Wybrane problemy prawa wodnego

Monografie
Opublikowano: LEX 2013
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Wybrane problemy prawa wodnego

Autor fragmentu:

Wprowadzenie do prawa wodnego

Prawo wodne nie jest przedmiotem większego zainteresowania doktryny, w konsekwencji czego literatura naukowa dotycząca prawa wodnego jest wyjątkowo skromna. Podstawowy akt prawny, jakim jest ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne , doczekał się ledwie trzech komentarzy oraz kilku artykułów i monografii . Stąd też istnieje uzasadniona potrzeba podjęcia w piśmiennictwie badań nad prawem wodnym i pilnego wypełnienia tej luki.

Analiza literatury pozwala również na sformułowanie tezy, że przedmiotem zainteresowania badaczy są poszczególne instytucje prawa wodnego. Natomiast brakuje w piśmiennictwie szerszych rozważań teoretycznych o prawie wodnym, z odwołaniem się do teorii prawa. Dlatego konieczne jest podjęcie rozważań, które w sposób syntetyczny odnosiłyby się do teorii prawa wodnego i miałyby postać wprowadzenia do prawa wodnego, pozwalającego na uchwycenie jego najistotniejszych elementów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX