Fundusze inwestycyjne i fundusze emerytalne, w których gromadzone są środki w PPK - Rozdział 6 - Pracownicze plany kapitałowe. - Dz.U.2020.1342 t.j. - OpenLEX

Rozdział 6 - Fundusze inwestycyjne i fundusze emerytalne, w których gromadzone są środki w PPK - Pracownicze plany kapitałowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1342 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2022 r. do: 20 listopada 2022 r.

Rozdział  6

Fundusze inwestycyjne i fundusze emerytalne, w których gromadzone są środki w PPK

1. 
Fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny lub zakład ubezpieczeń będący wybraną instytucją finansową ewidencjonuje dokonane wpłaty, dopłaty roczne, przyjęte i dokonane wypłaty transferowe, wypłatę oraz inne operacje na rachunku PPK.
2. 
Fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny lub zakład ubezpieczeń, o którym mowa w ust. 1, prowadzi rachunki PPK uczestników PPK w taki sposób, aby możliwe było wyodrębnienie wpłat dokonanych przez podmiot zatrudniający, osobę zatrudnioną, wpłaty powitalnej i dopłat rocznych, a także przyjętych wypłat transferowych i wpłat dokonanych w ramach konwersji lub zamiany.
1. 
Fundusz zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 i art. 39, lokuje środki zgromadzone w PPK zgodnie z interesem uczestników PPK, dążąc do osiągnięcia bezpieczeństwa i efektywności dokonywanych lokat oraz przestrzegając zasad ograniczania ryzyka inwestycyjnego.
2. 
Fundusz zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 i art. 39, stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne określone w ustawie oraz przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ust. 18, a także zasady i ograniczenia inwestycyjne określone w ustawie o funduszach inwestycyjnych dla funduszy inwestycyjnych otwartych, przepisy art. 113 ust. 4, art. 116a i art. 116b tej ustawy oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 116d tej ustawy w zakresie, w jakim dotyczą specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego otwartego, o ile przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
3. 
Do funduszu zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 i art. 39, nie stosuje się przepisów art. 94 i art. 94a ustawy o funduszach inwestycyjnych, a także przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 94 ust. 7 tej ustawy.
4. 
Aktywa funduszu zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 i art. 39, mogą być lokowane w aktywach denominowanych w złotych lub w walutach innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, zwanej dalej "OECD", innych niż Rzeczpospolita Polska i państwa członkowskie Unii Europejskiej.
5. 
Łączna wartość lokat aktywów funduszu zdefiniowanej daty w aktywach denominowanych w walutach obcych nie może przekroczyć 30% wartości tych aktywów.
6. 
Fundusz zdefiniowanej daty może dokonywać lokat w certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, które nie spełniają wymogów wynikających z art. 93 ust. 4 pkt 2 i ust. 6 oraz art. 101 ust. 1 pkt 3 ustawy o funduszach inwestycyjnych, w szczególności stosują ograniczenia inwestycyjne inne niż określone w dziale V rozdziale 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych, zapewniające ochronę inwestorów.
7. 
Fundusz zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 i art. 39, nie może lokować więcej niż 1% wartości swoich aktywów w certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa, o których mowa w ust. 6, jednostki uczestnictwa specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego lub lokaty, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 5 ustawy o funduszach inwestycyjnych, zbywane lub emitowane przez jeden podmiot.
8. 
Fundusz zdefiniowanej daty może dokonywać lokat, o których mowa w ust. 6, pod warunkiem że:
1)
wynagrodzenie za zarządzanie funduszem inwestycyjnym zamkniętym lub instytucją wspólnego inwestowania nie przekracza 1,5% wartości aktywów w skali roku oraz wynagrodzenie za osiągnięty wynik nie przekracza 20% wypracowanego zysku;
2)
sposób naliczania wynagrodzenia za osiągnięty wynik, o którym mowa w pkt 1, zapewnia, że w kolejnych okresach wynagrodzenie za osiągnięty wynik jest pobierane wyłącznie od nadwyżki wypracowanej ponad wynik, od którego wynagrodzenie za osiągnięty wynik zostało pobrane w okresach wcześniejszych (zasada high water mark);
3)
fundusz inwestycyjny zamknięty lub instytucja wspólnego inwestowania publikują informacje o wartości godziwej certyfikatów inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa nie rzadziej niż raz na 3 miesiące;
4)
certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania są zbywalne oraz istnieje możliwość ich umarzania zgodnie z postanowieniami odpowiednio statutu funduszu inwestycyjnego zamkniętego lub regulaminu instytucji wspólnego inwestowania.
9. 
Łączna wartość lokat, o których mowa w ust. 6, oraz lokat, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 5 ustawy o funduszach inwestycyjnych, nie może przekroczyć 10% wartości aktywów funduszu zdefiniowanej daty. Fundusz zdefiniowanej daty nie może nabywać więcej niż 20% łącznej wartości wszystkich certyfikatów inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa wyemitowanych odpowiednio przez jeden fundusz inwestycyjny zamknięty albo przez jedną instytucję wspólnego inwestowania, o których mowa w ust. 6.
10. 
Do limitu, o którym mowa w ust. 7, nie wlicza się lokat w certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim oraz na rynku zorganizowanym w państwie należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie, jeżeli zgodnie z polityką inwestycyjną tych funduszy lub instytucji zbiorowego inwestowania określoną w ich statucie lub regulaminie będą one odzwierciedlać skład indeksu rynku regulowanego.
11. 
Fundusz zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 i art. 39, w ramach części dłużnej portfela może lokować:
1)
nie mniej niż 70% wartości aktywów w:
a)
papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego lub przez centralne władze publiczne lub bank centralny państwa członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny albo przez organizacje międzynarodowe, pod warunkiem że papiery emitowane, poręczone lub gwarantowane przez te organizacje międzynarodowe posiadają rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach,
b)
depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż 180 dni w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, pod warunkiem że te instytucje kredytowe posiadają rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach;
2)
nie więcej niż 30% wartości aktywów w inne niż wymienione w pkt 1 instrumenty finansowe, przy czym nie więcej niż 10% wartości aktywów może być lokowane w instrumenty finansowe, które nie posiadają ratingu inwestycyjnego nadanego przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach.
12. 
Przy obliczaniu udziału poszczególnych kategorii lokat w części dłużnej portfela funduszu zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 i art. 39, uwzględnia się ekspozycję uzyskaną za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych w rozumieniu art. 3 ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz instytucji wspólnego inwestowania, których jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa są przedmiotem lokat funduszu zdefiniowanej daty, oraz ekspozycję uzyskaną przy zastosowaniu instrumentów pochodnych.
13. 
Fundusz zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 i art. 39, w ramach części udziałowej portfela może lokować:
1)
nie mniej niż 40% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe emitowane przez spółki publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623, 1798 i 2217) wchodzące w skład indeksu WIG20 lub instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeks WIG20;
2)
nie więcej niż 20% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe emitowane przez spółki publiczne wchodzące w skład indeksu mWIG40 lub instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeks mWIG40;
3)
nie więcej niż 10% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe emitowane przez spółki publiczne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie inne niż wymienione w pkt 1 i 2 oraz spółki notowane na rynku zorganizowanym w Rzeczypospolitej Polskiej oraz instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeksy rynków, na których są notowane, oraz w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów wartościowych;
4)
nie mniej niż 20% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe będące przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym w państwie należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita Polska lub instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są te instrumenty udziałowe lub indeksy tych instrumentów.
14. 
Przy obliczaniu udziału poszczególnych kategorii lokat w części udziałowej portfela funduszu zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 i art. 39, uwzględnia się ekspozycję uzyskaną za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych w rozumieniu art. 3 ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz instytucji wspólnego inwestowania, których jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa są przedmiotem lokat funduszu zdefiniowanej daty, oraz ekspozycję uzyskaną przy zastosowaniu instrumentów pochodnych.
15. 
Fundusz zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 i art. 39, może lokować aktywa w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, o których mowa w art. 101 ustawy o funduszach inwestycyjnych, jeżeli wskaźnik kosztów całkowitych obciążających aktywa funduszu inwestycyjnego otwartego lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania nie przekracza 0,3% w skali roku, a udział tych inwestycji nie jest większy niż 30% wartości aktywów funduszu zdefiniowanej daty. W przypadku gdy instytucja wspólnego inwestowania nie publikuje wskaźnika kosztów całkowitych, fundusz zdefiniowanej daty może uwzględnić inny wskaźnik kosztów publikowany przez instytucję wspólnego inwestowania, równoważny wskaźnikowi kosztów całkowitych.
16. 
Jeżeli fundusz zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 i art. 39, lokuje swoje aktywa w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne innego funduszu inwestycyjnego lub tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania, z wyłączeniem lokat, o których mowa w ust. 6, zarządzanych przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub podmiot z grupy kapitałowej tego towarzystwa, zakładu ubezpieczeń, PTE lub pracowniczego towarzystwa emerytalnego, towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub podmiot z jego grupy kapitałowej nie może pobierać wynagrodzenia za zarządzanie od aktywów stanowiących lokaty funduszu zdefiniowanej daty.
17. 
Zakład ubezpieczeń w ramach lokowania środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego będącego funduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38, stosuje także przepis art. 276 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
18. 
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób i ograniczenia dokonywania inwestycji, o których mowa w ust. 1, w tym może ustalić w innej wysokości określone w ust. 6-17 limity dokonywania inwestycji, w celu zapewnienia bezpieczeństwa zainwestowanych środków oraz w celu zapobieżenia nadmiernemu obciążaniu funduszu zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 i art. 39, pośrednimi kosztami związanymi z lokatami w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne.
1. 
Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE lub pracownicze towarzystwo emerytalne zarządzające wybraną instytucją finansową lub zakład ubezpieczeń będący wybraną instytucją finansową są obowiązane zarządzać odpowiednio funduszami inwestycyjnymi albo funduszami emerytalnymi w liczbie odpowiadającej co najmniej liczbie ograniczeń poziomu ryzyka inwestycyjnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1, stosującymi odmienne zasady polityki inwestycyjnej uwzględniające różny wiek uczestników PPK, zwanymi dalej "funduszami zdefiniowanej daty".
2. 
Przez fundusze zdefiniowanej daty należy także rozumieć subfundusze zdefiniowanej daty, o których mowa w art. 39.
3. 
Polityka inwestycyjna funduszu zdefiniowanej daty uwzględnia konieczność ograniczania poziomu ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku uczestnika PPK oraz zmienia się w czasie odpowiednio do zmiany wieku uczestnika PPK tego funduszu.
4. 
Nazwa funduszu zdefiniowanej daty określa zdefiniowaną datę funduszu.
5. 
Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń tworzy fundusz zdefiniowanej daty ze zdefiniowaną datą funduszu przypadającą co 5 lat dla kolejnych pięcioletnich przedziałów roczników.
6. 
W okresie, w którym wartość aktywów netto funduszu inwestycyjnego lub funduszu emerytalnego będącego funduszem zdefiniowanej daty jest niższa niż 2 000 000 zł, odpowiednio towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń pokrywa z własnych środków koszty tego funduszu, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5, 6, 8 i 9.

Przepisu art. 38 ust. 1 nie stosuje się, jeżeli towarzystwo funduszy inwestycyjnych zarządzające wybraną instytucją finansową zarządza co najmniej jednym funduszem inwestycyjnym, w którym wydzielono subfundusze w liczbie odpowiadającej co najmniej liczbie ograniczeń poziomu ryzyka inwestycyjnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1, stosujące odmienne zasady polityki inwestycyjnej uwzględniające różny wiek uczestników PPK, będące subfunduszami zdefiniowanej daty. Przepis art. 40 stosuje się odpowiednio do poszczególnych subfunduszy tego funduszu inwestycyjnego. Wszystkie subfundusze wydzielone w takim funduszu inwestycyjnym muszą być subfunduszami zdefiniowanej daty.

1. 
Polityka inwestycyjna funduszu zdefiniowanej daty uwzględnia konieczność ograniczania poziomu ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku uczestnika PPK w taki sposób, iż udziały części udziałowej i części dłużnej w wartości aktywów funduszu zdefiniowanej daty będą kształtowały się następująco:
1)
począwszy od roku, w którym fundusz osiągnie swoją zdefiniowaną datę, udział części udziałowej nie może być większy niż 15%, a udział części dłużnej nie może być mniejszy niż 85% wartości aktywów funduszu;
2)
w okresie 5 lat poprzedzających datę, o której mowa w pkt 1, udział części udziałowej nie może być mniejszy niż 10% oraz nie może być większy niż 30% wartości aktywów funduszu, a udział części dłużnej nie może być mniejszy niż 70% oraz większy niż 90% wartości aktywów funduszu; w trakcie trwania tego okresu udział części udziałowej musi być stopniowo zmniejszany na rzecz części dłużnej;
3)
w okresie 5 lat poprzedzających datę, o której mowa w pkt 2, udział części udziałowej nie może być mniejszy niż 25% oraz nie może być większy niż 50% wartości aktywów funduszu, a udział części dłużnej nie może być mniejszy niż 50% oraz większy niż 75% wartości aktywów funduszu;
4)
w okresie 10 lat poprzedzających datę, o której mowa w pkt 3, udział części udziałowej nie może być mniejszy niż 40% oraz nie może być większy niż 70% wartości aktywów funduszu, a udział części dłużnej nie może być mniejszy niż 30% oraz większy niż 60% wartości aktywów funduszu;
5)
począwszy od dnia utworzenia funduszu do dnia rozpoczęcia okresu, o którym mowa w pkt 4, udział części udziałowej nie może być mniejszy niż 60% oraz nie może być większy niż 80% wartości aktywów funduszu, a udział części dłużnej nie może być mniejszy niż 20% i większy niż 40% wartości aktywów funduszu.
2. 
Środki gromadzone przez uczestnika PPK lokowane są w funduszu zdefiniowanej daty właściwym dla jego wieku, z zastrzeżeniem art. 45.
3. 
Przy obliczaniu udziału części udziałowej i części dłużnej w aktywach funduszu zdefiniowanej daty uwzględnia się faktyczną ekspozycję pośrednią uzyskaną za pośrednictwem funduszy i instytucji wspólnego inwestowania, w których jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa inwestowane są w aktywa funduszu zdefiniowanej daty, na podstawie ostatnio dostępnych funduszowi zdefiniowanej daty danych, oraz ekspozycję uzyskaną przy zastosowaniu instrumentów pochodnych.
1. 
Czynności prawne dokonane przez specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty będący funduszem zdefiniowanej daty lub przez specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami będącymi subfunduszami zdefiniowanej daty z naruszeniem ograniczeń określonych w art. 37 lub art. 40 lub w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 37 ust. 18 są ważne.
2. 
Czynności prawne dokonane przez fundusz emerytalny będący funduszem zdefiniowanej daty z naruszeniem ograniczeń określonych w art. 37, art. 40 lub w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 37 ust. 18 lub z naruszeniem ograniczeń inwestycyjnych określonych w art. 93 ust. 1 pkt 5, art. 96 ust. 1-3 lub 5, art. 97 ust. 1-3, art. 98, art. 99, art. 100, art. 101 ust. 2 lub 3, art. 102 ust. 2 lub 3, art. 104 ust. 1-5, art. 116a lub art. 116b ustawy o funduszach inwestycyjnych lub w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 116d tej ustawy w zakresie, w jakim dotyczą specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego otwartego, są ważne.
3. 
Czynności prawne dokonane przez zakład ubezpieczeń w ramach lokowania środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego będącego funduszem zdefiniowanej daty z naruszeniem ograniczeń określonych w art. 37, art. 40 lub w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 37 ust. 18 lub z naruszeniem ograniczeń inwestycyjnych określonych w art. 93 ust. 1 pkt 5, art. 96 ust. 1-3 lub 5, art. 97 ust. 1-3, art. 98, art. 99, art. 100, art. 101 ust. 2 lub 3, art. 102 ust. 2 lub 3, art. 104 ust. 1-5, art. 116a lub art. 116b ustawy o funduszach inwestycyjnych lub w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 116d tej ustawy w zakresie, w jakim dotyczą specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego otwartego, są ważne.
1. 
Fundusz zdefiniowanej daty będący funduszem inwestycyjnym lub funduszem emerytalnym jest obowiązany dostosować strukturę portfela inwestycyjnego do wymagań określonych w ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 37 ust. 18, a także do zasad i ograniczeń inwestycyjnych określonych w ustawie o funduszach inwestycyjnych dla funduszy inwestycyjnych otwartych, w art. 116a i art. 116b tej ustawy oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 116d tej ustawy w zakresie, w jakim dotyczą specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego otwartego, oraz w statucie funduszu w terminie 12 miesięcy od dnia rejestracji funduszu.
2. 
W przypadku utworzenia nowego subfunduszu zdefiniowanej daty w specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami fundusz ten jest obowiązany dostosować portfel inwestycyjny nowego subfunduszu zdefiniowanej daty do wymagań określonych w ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 37 ust. 18, a także do zasad i ograniczeń inwestycyjnych określonych w ustawie o funduszach inwestycyjnych dla funduszy inwestycyjnych otwartych, w art. 116a i art. 116b tej ustawy oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 116d tej ustawy w zakresie, w jakim dotyczą specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego otwartego, oraz w statucie funduszu w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie zmian statutu w zakresie utworzenia tego subfunduszu.
3. 
Zakład ubezpieczeń w ramach lokowania środków funduszu zdefiniowanej daty będącego ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym jest obowiązany dostosować strukturę portfela inwestycyjnego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego do wymagań określonych w ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 37 ust. 18, a także do zasad i ograniczeń inwestycyjnych określonych w ustawie o funduszach inwestycyjnych dla funduszy inwestycyjnych otwartych, w art. 116a i art. 116b tej ustawy oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 116d tej ustawy w zakresie, w jakim dotyczą specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego otwartego, oraz w regulaminie funduszu w terminie 12 miesięcy od dnia utworzenia funduszu.
4. 
Jeżeli specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty będący funduszem zdefiniowanej daty, specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami będącymi subfunduszami zdefiniowanej daty lub fundusz emerytalny będący funduszem zdefiniowanej daty przekroczy ograniczenia określone w ustawie lub w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 37 ust. 18, lub w mających zastosowanie do funduszy zdefiniowanej daty przepisach ustawy o funduszach inwestycyjnych, jest obowiązany do dostosowania, niezwłocznie, stanu swoich aktywów do wymagań określonych w tych przepisach, uwzględniając należycie interes uczestników PPK.
5. 
Jeżeli zakład ubezpieczeń w ramach lokowania środków funduszu zdefiniowanej daty będącego ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym przekroczy ograniczenia określone w ustawie lub w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 37 ust. 18, lub w mających zastosowanie do funduszy zdefiniowanej daty przepisach ustawy o funduszach inwestycyjnych, jest obowiązany do dostosowania, niezwłocznie, stanu aktywów funduszu do wymagań określonych w tych przepisach, uwzględniając należycie interes uczestników PPK.
6. 
Jeżeli fundusz zdefiniowanej daty będący funduszem emerytalnym przekroczy ograniczenia inwestycyjne określone w statucie funduszu, jest obowiązany do dostosowania, niezwłocznie, stanu swoich aktywów do wymagań określonych w statucie funduszu, uwzględniając należycie interes uczestników PPK.
7. 
Jeżeli zakład ubezpieczeń w ramach lokowania środków funduszu zdefiniowanej daty będącego ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym przekroczy ograniczenia inwestycyjne określone w regulaminie funduszu, jest obowiązany do dostosowania, niezwłocznie, stanu aktywów funduszu do wymagań określonych w regulaminie funduszu, uwzględniając należycie interes uczestników PPK.

Przepisy ustawy o funduszach inwestycyjnych określające zasady i ograniczenia inwestycyjne dla funduszu inwestycyjnego otwartego, dotyczące:

1)
towarzystwa funduszy inwestycyjnych - stosuje się odpowiednio do PTE, pracowniczego towarzystwa emerytalnego albo do zakładu ubezpieczeń;
2)
akcjonariuszy towarzystwa funduszy inwestycyjnych - stosuje się odpowiednio do akcjonariuszy PTE, akcjonariuszy pracowniczego towarzystwa emerytalnego albo do akcjonariuszy zakładu ubezpieczeń;
3)
podmiotów będących podmiotami dominującymi lub zależnymi w stosunku do towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub jego akcjonariuszy - stosuje się odpowiednio do podmiotów będących podmiotami dominującymi lub zależnymi w stosunku do PTE, pracowniczego towarzystwa emerytalnego albo zakładu ubezpieczeń lub w stosunku do ich akcjonariuszy;
4)
członków organów towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub osób zatrudnionych w towarzystwie funduszy inwestycyjnych - stosuje się odpowiednio do członków organów PTE lub osób zatrudnionych w PTE, członków organów pracowniczego towarzystwa emerytalnego lub osób zatrudnionych w pracowniczym towarzystwie emerytalnym albo do członków organów zakładu ubezpieczeń lub osób zatrudnionych w zakładzie ubezpieczeń.

Fundusz zdefiniowanej daty lub subfundusz zdefiniowanej daty może gromadzić wyłącznie środki uczestników PPK.

1. 
Uczestnik PPK może bezpłatnie złożyć, w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jego treści na trwałym nośniku, funduszowi inwestycyjnemu lub funduszowi emerytalnemu wniosek o dokonanie konwersji lub zamiany do funduszy zdefiniowanej daty lub subfunduszy zdefiniowanej daty innych niż właściwy dla jego wieku, których organem jest to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE lub pracownicze towarzystwo emerytalne zarządzające wybraną instytucją finansową.
2. 
Uczestnik PPK określa we wniosku, o którym mowa w ust. 1, procentowy udział środków zgromadzonych w PPK w poszczególnych funduszach, subfunduszach lub funduszach i subfunduszach, o których mowa w ust. 1. Wpłata do jednego funduszu lub subfunduszu powinna stanowić kwotę odpowiadającą co najmniej 10% środków zgromadzonych w PPK.
3. 
Realizacja w danym roku kalendarzowym nie więcej niż dwóch konwersji lub zamian, o których mowa w ust. 1, jest bezpłatna.
1. 
Zakazuje się wynagradzania podmiotu prowadzącego działalność akwizycyjną na rzecz instytucji finansowej, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE lub pracowniczego towarzystwa emerytalnego polegającą na nakłanianiu jakiegokolwiek podmiotu zatrudniającego, aby rozwiązał umowę o zarządzanie PPK, której jest stroną i zawarł taką umowę z instytucją finansową, na rzecz której działa ten podmiot.
2. 
Zakazuje się oferowania lub udzielania podmiotom zatrudniającym jakichkolwiek dodatkowych korzyści materialnych z tytułu zawarcia lub niewypowiedzenia umowy o zarządzanie PPK lub umowy o prowadzenie PPK.
1. 
Informacje o funduszu zdefiniowanej daty lub o podmiocie zarządzającym funduszem zdefiniowanej daty rozpowszechniane publicznie lub udostępniane przez ten fundusz lub podmiot lub rozpowszechniane publicznie lub udostępniane na rzecz tego funduszu lub tego podmiotu, a także informacje o PPK udostępniane przez fundusz zdefiniowanej daty lub podmiot zarządzający funduszem zdefiniowanej daty powinny w sposób zrozumiały, obiektywny i rzetelny przedstawiać sytuację finansową funduszu zdefiniowanej daty lub podmiotu zarządzającego funduszem zdefiniowanej daty, a także ryzyko związane z zawarciem z nim umowy o prowadzenie PPK oraz pozostawaniem uczestnikiem lub członkiem tego funduszu zdefiniowanej daty.
2. 
Reklama dotycząca funduszu zdefiniowanej daty lub podmiotu zarządzającego funduszem zdefiniowanej daty nie może:
1)
wprowadzać w błąd ani stwarzać możliwości wprowadzenia w błąd;
2)
odwoływać się do danych nieprawdziwych lub nieudokumentowanych;
3)
być prezentowana z pominięciem istotnych danych, w sposób, który może wywoływać wrażenie, że sytuacja funduszu zdefiniowanej daty lub podmiotu zarządzającego funduszem zdefiniowanej daty, poziom ryzyka inwestycyjnego lub prawdopodobieństwo osiągnięcia zysku są korzystniejsze, niż gdyby były oceniane na podstawie pełnych danych;
4)
w inny sposób wywierać nierzetelnego wpływu na zawarcie umowy o zarządzanie PPK, zawarcie umowy o prowadzenie PPK lub dokonanie konwersji lub zamiany w trybie określonym w art. 45.
3. 
Zakazana jest reklama dotycząca funduszu zdefiniowanej daty lub podmiotu zarządzającego funduszem zdefiniowanej daty, zawierająca informacje, które nie spełniają wymagań określonych w ust. 1 lub 2, lub wprowadzająca albo mogąca wprowadzić w błąd, który mógłby mieć wpływ na skłonienie kogokolwiek, aby przystąpił do określonego funduszu zdefiniowanej daty lub w nim pozostawał.
4. 
W przypadku naruszenia zakazu określonego w ust. 3 organ nadzoru może, w drodze decyzji, nakazać funduszowi zdefiniowanej daty lub podmiotowi zarządzającemu funduszem zdefiniowanej daty, lub podmiotowi działającemu na ich rzecz zaprzestanie tego naruszenia i nałożyć na towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub na zakład ubezpieczeń, lub podmiot działający na ich rzecz karę pieniężną w wysokości do 3 000 000 zł.
5. 
W przypadku gdy organ nadzoru stwierdzi, że publikacje, o których mowa w ust. 1 lub 2, wprowadzają lub mogą wprowadzić w błąd, może zakazać ich ogłaszania i nakazać ogłoszenie odpowiednich sprostowań w wyznaczonym terminie.
6. 
Jeżeli zakaz lub nakaz, o których mowa w ust. 5, nie zostanie wykonany, organ nadzoru nakłada na towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń karę pieniężną w wysokości do 500 000 zł. W takim przypadku organ nadzoru dokonuje ogłoszenia sprostowań o odpowiedniej treści na koszt towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń.

Fundusz emerytalny będący funduszem zdefiniowanej daty sporządza i udostępnia kluczowe informacje dla inwestorów na zasadach określonych w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/653 z dnia 8 marca 2017 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) przez ustanowienie regulacyjnych standardów technicznych w zakresie prezentacji, treści, przeglądu i zmiany dokumentów zawierających kluczowe informacje oraz warunków spełnienia wymogu przekazania takich dokumentów (Dz. Urz. UE L 100 z 12.04.2017, str. 1, z późn. zm.).