[Lokowanie środków przez fundusz zdefiniowanej daty; aktywa funduszu zdefiniowanej daty] - Art. 37. - Pracownicze plany... - Dz.U.2020.1342 t.j. - OpenLEX

Art. 37. - [Lokowanie środków przez fundusz zdefiniowanej daty; aktywa funduszu zdefiniowanej daty] - Pracownicze plany kapitałowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1342 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2022 r. do: 20 listopada 2022 r.
Art.  37.  [Lokowanie środków przez fundusz zdefiniowanej daty; aktywa funduszu zdefiniowanej daty]
1. 
Fundusz zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 i art. 39, lokuje środki zgromadzone w PPK zgodnie z interesem uczestników PPK, dążąc do osiągnięcia bezpieczeństwa i efektywności dokonywanych lokat oraz przestrzegając zasad ograniczania ryzyka inwestycyjnego.
2. 
Fundusz zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 i art. 39, stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne określone w ustawie oraz przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ust. 18, a także zasady i ograniczenia inwestycyjne określone w ustawie o funduszach inwestycyjnych dla funduszy inwestycyjnych otwartych, przepisy art. 113 ust. 4, art. 116a i art. 116b tej ustawy oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 116d tej ustawy w zakresie, w jakim dotyczą specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego otwartego, o ile przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
3. 
Do funduszu zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 i art. 39, nie stosuje się przepisów art. 94 i art. 94a ustawy o funduszach inwestycyjnych, a także przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 94 ust. 7 tej ustawy.
4. 
Aktywa funduszu zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 i art. 39, mogą być lokowane w aktywach denominowanych w złotych lub w walutach innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, zwanej dalej "OECD", innych niż Rzeczpospolita Polska i państwa członkowskie Unii Europejskiej.
5. 
Łączna wartość lokat aktywów funduszu zdefiniowanej daty w aktywach denominowanych w walutach obcych nie może przekroczyć 30% wartości tych aktywów.
6. 
Fundusz zdefiniowanej daty może dokonywać lokat w certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, które nie spełniają wymogów wynikających z art. 93 ust. 4 pkt 2 i ust. 6 oraz art. 101 ust. 1 pkt 3 ustawy o funduszach inwestycyjnych, w szczególności stosują ograniczenia inwestycyjne inne niż określone w dziale V rozdziale 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych, zapewniające ochronę inwestorów.
7. 
Fundusz zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 i art. 39, nie może lokować więcej niż 1% wartości swoich aktywów w certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa, o których mowa w ust. 6, jednostki uczestnictwa specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego lub lokaty, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 5 ustawy o funduszach inwestycyjnych, zbywane lub emitowane przez jeden podmiot.
8. 
Fundusz zdefiniowanej daty może dokonywać lokat, o których mowa w ust. 6, pod warunkiem że:
1)
wynagrodzenie za zarządzanie funduszem inwestycyjnym zamkniętym lub instytucją wspólnego inwestowania nie przekracza 1,5% wartości aktywów w skali roku oraz wynagrodzenie za osiągnięty wynik nie przekracza 20% wypracowanego zysku;
2)
sposób naliczania wynagrodzenia za osiągnięty wynik, o którym mowa w pkt 1, zapewnia, że w kolejnych okresach wynagrodzenie za osiągnięty wynik jest pobierane wyłącznie od nadwyżki wypracowanej ponad wynik, od którego wynagrodzenie za osiągnięty wynik zostało pobrane w okresach wcześniejszych (zasada high water mark);
3)
fundusz inwestycyjny zamknięty lub instytucja wspólnego inwestowania publikują informacje o wartości godziwej certyfikatów inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa nie rzadziej niż raz na 3 miesiące;
4)
certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania są zbywalne oraz istnieje możliwość ich umarzania zgodnie z postanowieniami odpowiednio statutu funduszu inwestycyjnego zamkniętego lub regulaminu instytucji wspólnego inwestowania.
9. 
Łączna wartość lokat, o których mowa w ust. 6, oraz lokat, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 5 ustawy o funduszach inwestycyjnych, nie może przekroczyć 10% wartości aktywów funduszu zdefiniowanej daty. Fundusz zdefiniowanej daty nie może nabywać więcej niż 20% łącznej wartości wszystkich certyfikatów inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa wyemitowanych odpowiednio przez jeden fundusz inwestycyjny zamknięty albo przez jedną instytucję wspólnego inwestowania, o których mowa w ust. 6.
10. 
Do limitu, o którym mowa w ust. 7, nie wlicza się lokat w certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim oraz na rynku zorganizowanym w państwie należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie, jeżeli zgodnie z polityką inwestycyjną tych funduszy lub instytucji zbiorowego inwestowania określoną w ich statucie lub regulaminie będą one odzwierciedlać skład indeksu rynku regulowanego.
11. 
Fundusz zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 i art. 39, w ramach części dłużnej portfela może lokować:
1)
nie mniej niż 70% wartości aktywów w:
a)
papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego lub przez centralne władze publiczne lub bank centralny państwa członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny albo przez organizacje międzynarodowe, pod warunkiem że papiery emitowane, poręczone lub gwarantowane przez te organizacje międzynarodowe posiadają rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach,
b)
depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż 180 dni w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, pod warunkiem że te instytucje kredytowe posiadają rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach;
2)
nie więcej niż 30% wartości aktywów w inne niż wymienione w pkt 1 instrumenty finansowe, przy czym nie więcej niż 10% wartości aktywów może być lokowane w instrumenty finansowe, które nie posiadają ratingu inwestycyjnego nadanego przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach.
12. 
Przy obliczaniu udziału poszczególnych kategorii lokat w części dłużnej portfela funduszu zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 i art. 39, uwzględnia się ekspozycję uzyskaną za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych w rozumieniu art. 3 ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz instytucji wspólnego inwestowania, których jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa są przedmiotem lokat funduszu zdefiniowanej daty, oraz ekspozycję uzyskaną przy zastosowaniu instrumentów pochodnych.
13. 
Fundusz zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 i art. 39, w ramach części udziałowej portfela może lokować:
1)
nie mniej niż 40% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe emitowane przez spółki publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623, 1798 i 2217) wchodzące w skład indeksu WIG20 lub instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeks WIG20;
2)
nie więcej niż 20% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe emitowane przez spółki publiczne wchodzące w skład indeksu mWIG40 lub instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeks mWIG40;
3)
nie więcej niż 10% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe emitowane przez spółki publiczne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie inne niż wymienione w pkt 1 i 2 oraz spółki notowane na rynku zorganizowanym w Rzeczypospolitej Polskiej oraz instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeksy rynków, na których są notowane, oraz w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów wartościowych;
4)
nie mniej niż 20% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe będące przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym w państwie należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita Polska lub instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są te instrumenty udziałowe lub indeksy tych instrumentów.
14. 
Przy obliczaniu udziału poszczególnych kategorii lokat w części udziałowej portfela funduszu zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 i art. 39, uwzględnia się ekspozycję uzyskaną za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych w rozumieniu art. 3 ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz instytucji wspólnego inwestowania, których jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa są przedmiotem lokat funduszu zdefiniowanej daty, oraz ekspozycję uzyskaną przy zastosowaniu instrumentów pochodnych.
15. 
Fundusz zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 i art. 39, może lokować aktywa w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, o których mowa w art. 101 ustawy o funduszach inwestycyjnych, jeżeli wskaźnik kosztów całkowitych obciążających aktywa funduszu inwestycyjnego otwartego lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania nie przekracza 0,3% w skali roku, a udział tych inwestycji nie jest większy niż 30% wartości aktywów funduszu zdefiniowanej daty. W przypadku gdy instytucja wspólnego inwestowania nie publikuje wskaźnika kosztów całkowitych, fundusz zdefiniowanej daty może uwzględnić inny wskaźnik kosztów publikowany przez instytucję wspólnego inwestowania, równoważny wskaźnikowi kosztów całkowitych.
16. 
Jeżeli fundusz zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 i art. 39, lokuje swoje aktywa w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne innego funduszu inwestycyjnego lub tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania, z wyłączeniem lokat, o których mowa w ust. 6, zarządzanych przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub podmiot z grupy kapitałowej tego towarzystwa, zakładu ubezpieczeń, PTE lub pracowniczego towarzystwa emerytalnego, towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub podmiot z jego grupy kapitałowej nie może pobierać wynagrodzenia za zarządzanie od aktywów stanowiących lokaty funduszu zdefiniowanej daty.
17. 
Zakład ubezpieczeń w ramach lokowania środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego będącego funduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38, stosuje także przepis art. 276 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
18. 
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób i ograniczenia dokonywania inwestycji, o których mowa w ust. 1, w tym może ustalić w innej wysokości określone w ust. 6-17 limity dokonywania inwestycji, w celu zapewnienia bezpieczeństwa zainwestowanych środków oraz w celu zapobieżenia nadmiernemu obciążaniu funduszu zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 i art. 39, pośrednimi kosztami związanymi z lokatami w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne.