[Wyłączenie obowiązku zarządzania funduszami zdefiniowanej daty] - Art. 39. - Pracownicze plany kapitałowe. - Dz.U.2020.1342 t.j. - OpenLEX

Art. 39. - [Wyłączenie obowiązku zarządzania funduszami zdefiniowanej daty] - Pracownicze plany kapitałowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1342 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2022 r. do: 20 listopada 2022 r.
Art.  39.  [Wyłączenie obowiązku zarządzania funduszami zdefiniowanej daty]

Przepisu art. 38 ust. 1 nie stosuje się, jeżeli towarzystwo funduszy inwestycyjnych zarządzające wybraną instytucją finansową zarządza co najmniej jednym funduszem inwestycyjnym, w którym wydzielono subfundusze w liczbie odpowiadającej co najmniej liczbie ograniczeń poziomu ryzyka inwestycyjnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1, stosujące odmienne zasady polityki inwestycyjnej uwzględniające różny wiek uczestników PPK, będące subfunduszami zdefiniowanej daty. Przepis art. 40 stosuje się odpowiednio do poszczególnych subfunduszy tego funduszu inwestycyjnego. Wszystkie subfundusze wydzielone w takim funduszu inwestycyjnym muszą być subfunduszami zdefiniowanej daty.