Późniejszy termin powstania obowiązku podatkowego. - Dz.U.2015.1504 - OpenLEX

Późniejszy termin powstania obowiązku podatkowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1504

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 września 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 18 września 2015 r.
w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego

Na podstawie art. 19a ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa późniejszy niż wymieniony w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług termin powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług.
W przypadku usług wykonywanych przez komornika sądowego w ramach czynności egzekucyjnych lub innych czynności przekazanych do kompetencji komornika sądowego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązek podatkowy z tytułu tych usług powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty w odniesieniu do otrzymanej kwoty.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256).