Obowiązek podatkowy w VAT z tytułu świadczenia usług - OpenLEX

Krywan Tomasz, Obowiązek podatkowy w VAT z tytułu świadczenia usług

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2021 r.
Autorzy:

Obowiązek podatkowy w VAT z tytułu świadczenia usług

Obowiązek podatkowy w VAT z tytułu świadczenia usług

Obowiązek podatkowy w VAT z tytułu świadczenia usług

Procedura pozwala ustalić, w jaki sposób powstaje obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług.

Obowiązek podatkowy w VAT z tytułu świadczenia usług podatnik podatnik czy świadczona jest usługa najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze? obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż z chwilą upływu terminu płatności (!) czy miejsce  świadczenia usługi  ustala się na podstawie  art. 28b u.p.t.u., a jej  nabycie stanowi import  usług? (!) obowiązek podatkowy  powstaje z chwilą otrzymania  części lub całości zapłaty  lub wystawienia faktury, nie  później jednak niż z chwilą  upływu terminu wystawienia  faktury obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty czy świadczona jest usługa dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego? czy świadczona jest usługa stałej obsługi prawnej i biurowej? czy świadczona jest usługa ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia? obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych czy usługa polega na drukowaniu książek (z wyłączeniem map i ulotek), gazet, czasopism lub magazynów? (!) czy miejsce  świadczenia usługi  ustala się na podstawie  art. 28b u.p.t.u., a jej  nabycie stanowi import  usług? czy świadczona jest usługa telekomunikacyjna? czy świadczona jest usługa wymieniona w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do u.p.t.u.? czy świadczona usługa wykonywana przez komornika sądowego w ramach czynności egzekucyjnych lub innych czynności przekazanych do kompetencji komornika sądowego na podstawie odrębnych przepisów? (!) czy usługa  świadczona jest na  rzecz podatnika lub  osoby prawnej  niebędącej  podatnikiem? świadczona jest usługa (!) czy usługa  świadczona jest na  rzecz podatnika lub  osoby prawnej  niebędącej  podatnikiem? czy usługa jest świadczona na zlecenie sądu lub prokuratury w związku z postępowaniem sądowym lub przygotowawczym? (!) czy miejsce  świadczenia usługi  ustala się na podstawie  art. 28b u.p.t.u., a jej  nabycie stanowi import  usług? czy świadczona jest usługa zwolniona od podatku na podstawie jednego z przepisów art. 41 ust. 37-41 u.p.t.u.? czy świadczona jest usługa budowlana lub usługa budowlano-montażowa? tak nie nie tak tak nie tak nie tak nie tak nie nie tak tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie nie tak tak nie tak nie

Krok: świadczona jest usługa

Obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług powstaje na 4 różne sposoby, tj.:

1) z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty;

2) z chwilą otrzymania części lub całości zapłaty lub wystawienia faktury, nie później jednak niż z chwilą upływu terminu wystawienia faktury;

3) z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż z chwilą upływu terminu płatności;

4) na zasadach ogólnych.

Krok: czy usługa jest świadczona na zlecenie sądu lub prokuratury w związku z postępowaniem sądowym lub przygotowawczym?

Przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., przewidują szczególny sposób powstawania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług. Do takich przypadków należy, po pierwsze, świadczenie, na podstawie odrębnych przepisów, na zlecenie sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych lub prokuratury usług związanych z postępowaniem sądowym lub przygotowawczym.