[Przesłanki zwrotu wydatków] - Art. 20. - Pomoc państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. - Dz.U.2019.1116 t.j. - OpenLEX

Art. 20. - [Przesłanki zwrotu wydatków] - Pomoc państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1116 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 czerwca 2019 r.
Art.  20.  [Przesłanki zwrotu wydatków]
1. 
Osoba fizyczna, która po dniu 1 stycznia 2014 r. poniosła wydatki na zakup materiałów budowlanych, ma prawo ubiegać się o zwrot części tych wydatków, zwany dalej "zwrotem wydatków".
2. 
Zwrot wydatków finansowany jest z budżetu państwa.
3. 
O zwrot wydatków można się ubiegać, jeżeli:
1)
wydatki zostały poniesione w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych w związku z:
a)
budową domu jednorodzinnego albo
b)
nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny;
2)
przedsięwzięcie, o którym mowa w pkt 1, było realizowane na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po dniu 1 stycznia 2014 r. albo na podstawie zgłoszenia budowy;
3)
powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, o których mowa w pkt 1, nie przekracza odpowiednio:
a)
75 m2 i 100 m2,
b)
85 m2 i 110 m2 - w przypadku gdy osoba fizyczna w dniu wydania pozwolenia na budowę albo w dniu dokonania zgłoszenia budowy, o których mowa w pkt 2, wychowywała przynajmniej troje dzieci spełniających warunki, o których mowa w art. 7 ust. 1a;
4)
osoba fizyczna do końca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie na budowę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego albo dokonano zgłoszenia budowy, nie ukończyła 36 lat;
5)
do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków osoba fizyczna nie była:
a)
właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
b)
osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
c)
właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny

- z wyłączeniem domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego, o którym mowa w pkt 1.

4. 
Warunków, o których mowa w ust. 3 pkt 4 i 5, nie stosuje się w przypadku, gdy w dniu wydania pozwolenia na budowę albo dokonania zgłoszenia budowy osoba fizyczna wychowuje przynajmniej troje dzieci, o których mowa w art. 7 ust. 1a.