Rogalska Beata , Podatek od towarów i usług w budownictwie i obrocie nieruchomościami

Monografie
Opublikowano: WK 2016
Rodzaj:  monografia
Autor monografii:

Podatek od towarów i usług w budownictwie i obrocie nieruchomościami

Autor fragmentu:

Wstęp

Reguły opodatkowania podatkiem od towarów i usług robót budowlanych i obrotu nieruchomościami wywołują wiele kontrowersji i rozbieżności interpretacyjnych. Niekiedy utrwalony sposób wykładni poszczególnych przepisów okazuje się wadliwy w zderzeniu z rzeczywistością, a więc szczególnymi aspektami rozstrzyganych spraw, na które wcześniej organy podatkowe lub sądy nie zwracały uwagi. Nie bez znaczenia jest w tym zakresie opiniotwórcza rola Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dotychczas przyjęty nurt interpretacyjny polskich przepisów podatkowych ulegał bowiem pod wpływem jego orzeczeń różnym modyfikacjom, a czasami wręcz radykalnym zmianom. Niepewność co do sposobu interpretowania prawa nie jest sytuacją pożądaną dla jakiejkolwiek kategorii podatników, w tym również działających w branży budowlanej oraz na rynku obrotu nieruchomościami. Po pierwsze bowiem, podobne usługi, które tym samym są względem siebie konkurencyjne, nie powinny być traktowane w odmienny sposób z punktu widzenia zasad opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Po drugie, sytuacja prawna przedsiębiorców, którzy dokonują takich samych transakcji, nie może być różnicowana w zakresie związanym z wysokością tego podatku.

Sytuacją najbardziej pożądaną jest istnienie jednoznacznych, czytelnych i niebudzących wątpliwości norm prawnych, także dla firm działających w sektorze budowlanym i na rynku obrotu nieruchomościami, tak przecież ważnych dla wzrostu gospodarczego w Polsce. Ideał ten nie zawsze jednak udaje się osiągnąć, co sprawia, że rzeczywistość gospodarcza właśnie dla tych przedsiębiorców jest szczególnie skomplikowana. Stąd też tak ważna jest rola wykładni dokonywanej przez sądy oraz organy podatkowe.

Celem niniejszej książki jest przedstawienie najważniejszych aspektów opodatkowania robót budowlanych i obrotu nieruchomościami, z uwzględnieniem najbardziej reprezentatywnych dla danego zagadnienia rozstrzygnięć sądów administracyjnych oraz interpretacji indywidualnych. Jakkolwiek w Polsce nie obowiązuje prawo precedensowe, z uwagi na wciąż przedstawiane wątpliwości nie można abstrahować od niekwestionowanego autorytetu linii orzeczniczej sądów administracyjnych i ich wpływu na sposób interpretowania przepisów podatkowych przez przedstawicieli administracji skarbowej , a także samych podatników.

Autor fragmentu:

RozdziałI
Pojęcie podatnika w świetle reguł opodatkowania obrotu nieruchomościami oraz usług (robót) budowlanych

Zasadniczą cechą, na której podstawie danej osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej przypisuje się status podatnika podatku od towarów i usług, jest charakter podejmowanych przez nią działań. Przepis art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług stanowi bowiem, że podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Z kolei art. 15 ust. 2u.p.t.u. określa pojęcie działalności gospodarczej, stanowiąc, że obejmuje ona wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza w rozumieniu tego podatku obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX