Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 1 września 2015 r. do: 31 grudnia 2018 r.
Autorzy:

Warunki zwrotu wydatków na zakup materiałów budowlanych

Warunki zwrotu wydatków na zakup materiałów budowlanych

Warunki zwrotu wydatków na zakup materiałów budowlanych

Procedura pozwala ustalić, czy osoba fizyczna ponosząca od 1 stycznia 2014 r. wydatki na zakup materiałów budowlanych może wystąpić o zwrot części tych wydatków.

Krok: osoba fizyczna poniosła po 31 grudnia 2013 r. wydatki na zakup materiałów budowlanych

Z dniem 1 stycznia 2014 r. uchylona została ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468 z późn. zm.). Nie oznacza to, że od 1 stycznia 2014 r. nie jest możliwe uzyskiwanie zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych. W ograniczonym zakresie jest to nadal możliwe na zasadach określonych przepisami art. 20 i nast. ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 604 z późn. zm.) - dalej u.p.m.l. O zwrot wydatków na podstawie tych przepisów można się ubiegać, jeżeli spełnione są warunki określone w art. 20 ust. 3 u.p.m.l.

Krok: czy wydatki zostały poniesione w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych w związku z budową domu jednorodzinnego?

O zwrot wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych można się ubiegać w dwóch sytuacjach. Pierwsza z tych sytuacji ma miejsce, jeżeli wydatki zostały poniesione w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych w związku z budową domu jednorodzinnego (zob. art. 20 ust. 3 pkt 1 lit. a u.p.m.l.). Przez dom jednorodzinny rozumie się budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.), w którym znajduje się wyłącznie lokal mieszkalny (zob. art. 2 pkt 4 u.p.m.l.).

Krok: czy wydatki zostały poniesione w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych w związku z nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny?

Druga sytuacja, w której można się ubiegać o zwrot wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych ma miejsce, jeżeli wydatki zostały poniesione w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych w związku z nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny (zob. art. 20 ust. 3 pkt 1 lit. b u.p.m.l.). Przez lokal mieszkalny rozumie się samodzielny lokal mieszkalny w rozumieniu art. 2 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.) znajdujący się w budynku, w skład którego wchodzą co najmniej 2 takie lokale (zob. art. 2 pkt 3 u.p.m.l.).

Krok: Czy wydatki na zakup materiałów budowlanych ponoszone były przez osobę fizyczną lub jej małżonka jako podatników VAT w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT?

Prawo do zwrotu wydatków przysługuje pod warunkiem, że osoba fizyczna lub jej małżonek nie dokonywali czynności, o których mowa w art. 20 ust. 1 u.p.m.l. (czynnościami tymi jest ponoszenie wydatków na zakup materiałów budowlanych) jako podatnicy podatku od towarów i usług, w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem (zob. art. 22 ust. 1 u.p.m.l.).

Krok: czy przedsięwzięcie było realizowane na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po 1 stycznia 2014 r.?

O zwrot wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych można się ubiegać tylko, jeżeli przedsięwzięcie (budowa domu jednorodzinnego. nadbudowa lub rozbudowa budynku na cele mieszkalne albo przebudowa budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne) było realizowane na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po 1 stycznia 2014 r. albo na podstawie zgłoszenia budowy (zob. art. 20 ust. 3 pkt 2 u.p.m.l.). Inne (np. realizowane na podstawie pozwoleń na budowę wydanych przed 1 stycznia 2014 r.) przedsięwzięcia nie uprawniają do wnioskowania o taki zwrot.

Krok: czy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego przekracza określony przepisami limit?

art. 20 ust. 3 pkt 3 lit. a u.p.m.l. wynika, że warunkiem zwrotu jest, aby powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, których dotyczy realizowane przedsięwzięcie nie przekraczała limitu powierzchni użytkowej. Limity te wynoszą, odpowiednio, 75 m (dla lokalu mieszkalnego) oraz 100 m (dla domu jednorodzinnego).

Wyższe limity obowiązują, jeżeli osoba fizyczna w dniu wydania pozwolenia na budowę albo w dniu dokonania zgłoszenia budowy wychowywała przynajmniej troje dzieci spełniających warunki, o których mowa w art. 7 ust. 2 u.p.m.l. W takich przypadkach - zgodnie z art. 20 ust. 3 pkt 3 lit. b u.p.m.l. - limity wynoszą, odpowiednio, 85 m (dla lokalu mieszkalnego) oraz 110 m (dla domu jednorodzinnego).

Wskazać przy tym należy, że dziećmi spełniającymi warunki, o których mowa w art. 7 ust. 2 u.p.m.l., są:

1) dzieci małoletnie;

2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną;

3) dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczące się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

Należy dodać, że na potrzeby u.p.m.l. przez powierzchnię użytkową mieszkania rozumie się powierzchnię użytkową lokalu w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1234 z późn. zm.) (zob. art. 2 pkt 7 u.p.m.l.), który to przepis stanowi, że przez powierzchnię użytkową lokalu należy rozumieć powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania; za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów i loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału. Przepis ten – jak się przyjmuje 0 odpowiednie zastosowanie przy ustalaniu powierzchni użytkowej domu jednorodzinnego (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 16 grudnia 2016 r., 2461-IBPB-2-2.4511.880.2016.2.MZA).

Krok: czy osoba fizyczna do końca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie na budowę albo dokonano zgłoszenia budowy, ukończyła 36 lat?

O zwrot wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych mogą występować tylko osoby fizyczne, które do końca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie na budowę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego albo dokonano zgłoszenia budowy nie ukończyły 36 lat (zob. art. 20 ust. 3 pkt 4 u.p.m.l.). Osobom, które w roku wydania pozwolenia na budowę albo dokonania zgłoszenia budowy lub wcześniej ukończyły 36 lat, prawo do zwrotu nie przysługuje.

Warunek ten obowiązuje również w przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim w roku kalendarzowym, w którym wydano pozwolenie na budowę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego albo zgłoszenie budowy. W takich jednak przypadkach warunek dotyczy młodszego z małżonków (zob. art. 22 ust. 2 u.p.m.l.).

Należy przy tym podkreślić, że dla omawianego warunku istotny jest rok wydania pozwolenia na budowę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego albo zgłoszenia budowy, a nie zakończenia przedsięwzięcia czy wystąpienia o zwrot. Warunek ten może być zatem spełniony również w przypadku osób fizycznych, które w roku zakończenia przedsięwzięcia, czy wystąpienia o zwrot miały ukończone 36 lat.

Krok: czy do dnia złożenia wniosku o zwrot osoba fizyczna była właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego?

O zwrot wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych nie mogą występować osoby fizyczne, które do dnia złożenia wniosku o zwrot były właścicielem innego niż dotyczyło realizowane przedsięwzięcie budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego (zob. art. 20 ust. 3 pkt 5 lit. a u.p.m.l.).

Szczególna sytuacja ma miejsce w przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim w roku kalendarzowym, w którym wydano pozwolenie na budowę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego albo zgłoszenie budowy. W takich przypadkach warunek, o którym mowa, dotyczy obojga małżonków (zob. art. 22 ust. 2 u.p.m.l.).

Należy dodać, że możliwości zwrotu wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych na podstawie art. 20 ust. 3 pkt 5 lit. a u.p.m.l. nie wyłącza okoliczność bycia współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego. Potwierdzają to organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach, czego przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 6 grudnia 2016 r., 2461-IBPB-2-2.4511.848.2016.2.MMA. W interpretacji tej czytamy, że „Wnioskodawczyni, której do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków przysługiwał udział 50% w lokalu mieszkalnym, nabyty przed zawarciem związku małżeńskiego natomiast jej małżonkowi również przysługiwał udział 50% w lokalu mieszkalnym nabyty w spadku, będzie mogła ubiegać się o zwrot części wydatków, które poniosła na budowę domu jednorodzinnego na podstawie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi”.

Krok: czy do dnia złożenia wniosku o zwrot osoba fizyczna była osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny?

O zwrot wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych nie mogą również występować osoby fizyczne, którym do dnia złożenia wniosku o zwrot, przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny (zob. art. 20 ust. 3 pkt 5 lit. b u.p.m.l.).

Szczególna sytuacja ma miejsce w przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim w roku kalendarzowym, w którym wydano pozwolenie na budowę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego albo zgłoszono budowę. W takich przypadkach warunek, o którym mowa, dotyczy obojga małżonków (zob. art. 22 ust. 2 u.p.m.l.).

Krok: czy do dnia złożenia wniosku o zwrot osoba fizyczna była właścicielem lub współwłaścicielem budynku, którego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny?

O zwrot wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych nie mogą także występować osoby fizyczne, które do dnia złożenia wniosku o zwrot były właścicielem lub współwłaścicielem innego niż dotyczyło realizowane przedsięwzięcie budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny (zob. art. 20 ust. 3 pkt 5 lit. c u.p.m.l.).

Szczególna sytuacja ma miejsce w przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim w roku kalendarzowym, w którym wydano pozwolenie na budowę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego albo zgłoszono budowę. W takich przypadkach warunek, o którym mowa, dotyczy obojga małżonków (zob. art. 22 ust. 2 u.p.m.l.).