Polska Scalona Nomenklatura Towarowa Handlu Zagranicznego (PCN).

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.151.1701

Akt utracił moc
Wersja od: 27 grudnia 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 18 grudnia 2001 r.
w sprawie Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN).

Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668 oraz z 2001 r. Nr 100, poz. 1080) zarządza się, co następuje:
Wprowadza się Polską Scaloną Nomenklaturę Towarową Handlu Zagranicznego (PCN), stanowiącą załącznik do rozporządzenia.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN) (Dz. U. Nr 120, poz. 1271).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.
(Polska Scalona Nomenklatura Towarowa Handlu Zagranicznego (PCN) stanowi oddzielny załącznik do niniejszego numeru)

ZAŁĄCZNIK

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

POLSKA SCALONA NOMENKLATURA TOWAROWA HANDLU ZAGRANICZNEGO (PCN)

OBJAŚNIENIA WSTĘPNE DO POLSKIEJ SCALONEJ NOMENKLATURY TOWAROWEJ HANDLU ZAGRANICZNEGO (PCN)

tekst

WYKAZ SEKCJI I DZIAŁÓW PCN

OGÓLNE REGUŁY INTERPRETACJI POLSKIEJ SCALONEJ NOMENKLATURY TOWAROWEJ HANDLU ZAGRANICZNEGO PCN

Sekcja I

Zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego

tekst

1 Zwierzęta żywe tekst

2 Mięso i podroby jadalne tekst

3 Ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne tekst

4 Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone tekst

5 Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone tekst

Sekcja II

Produkty pochodzenia roślinnego

tekst

6 Żywe drzewa i pozostałe rośliny; bulwy, korzenie i podobne; cięte kwiaty i ozdobne liście tekst

7 Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy jadalne tekst

8 Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów tekst

9 Kawa, herbata, herbata paragwajska i przyprawy tekst

10 Zboża tekst

11 Produkty przemysłu młynarskiego; słód; skrobie; inulina; gluten pszenny tekst

12 Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe i lecznicze; słoma i pasza tekst

13 Szelak; gumy, żywice oraz pozostałe soki i ekstrakty roślinne tekst

14 Materiały roślinne do wyplatania; produkty pochodzenia roślinnego gdzie indziej niewymienione ani niewłączone tekst

Sekcja III

Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego

tekst

15 Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego tekst

Sekcja IV

Gotowe artykuły spożywcze; napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet; tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu

tekst

16 Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków i pozostałych bezkręgowców wodnych tekst

17 Cukry i wyroby cukiernicze tekst

18 Kakao i przetwory z kakao tekst

19 Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze tekst

20 Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub pozostałych części roślin tekst

21 Różne przetwory spożywcze tekst

22 Napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet tekst

23 Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego; gotowa pasza dla zwierząt tekst

24 Tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu tekst

Sekcja V

Produkty mineralne

tekst

25 Sól; siarka; ziemie i kamienie; materiały gipsowe, wapno i cement tekst

26 Rudy metali, żużel i popiół tekst

27 Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji; substancje bitumiczne; woski mineralne tekst

Sekcja VI

Produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych

tekst

28 Chemikalia nieorganiczne, organiczne lub nieorganiczne związki metali szlachetnych, metali ziem rzadkich oraz pierwiastków promieniotwórczych lub izotopów tekst

29 Chemikalia organiczne tekst

30 Produkty farmaceutyczne tekst

31 Nawozy tekst

32 Ekstrakty garbników i środków barwiących; garbniki i ich pochodne; barwniki, pigmenty i pozostałe substancje barwiące; farby i lakiery; kit i pozostałe masy uszczelniające; atramenty tekst

33 Olejki eteryczne i rezinoidy; preparaty perfumeryjne, kosmetyczne i toaletowe tekst

34 Mydło, organiczne środki powierzchniowo czynne, preparaty piorące, preparaty smarowe, woski syntetyczne, woski preparowane, preparaty do czyszczenia i szorowania, świece i artykuły podobne, pasty modelarskie, "woski dentystyczne" oraz preparaty dentystyczne produkowane na bazie gipsu tekst

35 Substancje białkowe; skrobie modyfikowane; kleje; enzymy tekst

36 Materiały wybuchowe; produkty pirotechniczne; zapałki; stopy piroforyczne; niektóre materiały łatwo palne tekst

37 Materiały fotograficzne i kinematograficzne tekst

38 Produkty chemiczne różne tekst

Sekcja VII

Tworzywa sztuczne i wyroby z nich; kauczuk i wyroby z kauczuku

tekst

39 Tworzywa sztuczne i wyroby z nich tekst

40 Kauczuk i wyroby z kauczuku tekst

Sekcja VIII

Skóry i skórki surowe, skóry wyprawione; skóry futerkowe i wyroby z nich; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torby ręczne i podobne pojemniki; artykuły z wnętrzności zwierzęcych (z wyjątkiem wnętrzności jedwabników)

41 Skóry i skórki surowe (z wyjątkiem skór futerkowych) oraz skóry wyprawione tekst

42 Wyroby ze skóry wyprawionej; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torby ręczne i podobne pojemniki; artykuły z wnętrzności zwierzęcych (z wyjątkiem wnętrzności jedwabników) tekst

43 Skóry futerkowe i futra sztuczne; wyroby z nich tekst

Sekcja IX

Drewno i wyroby z drewna; węgiel drzewny; korek i wyroby z korka; wyroby ze słomy, z esparto i pozostałych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie i wyroby z wikliny

44 Drewno i wyroby z drewna; węgiel drzewny tekst

45 Korek i wyroby z korka tekst

46 Wyroby ze słomy, z esparto i pozostałch materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie oraz wyroby z wikliny tekst

Sekcja X

Ścier drzewny lub z pozostałego włóknistego materiału celulozowego; papier lub tektura z odzysku (makulatura i odpady); papier lub tektura oraz wyroby z nich

47 Ścier drzewny lub z innego włóknistego materiału celulozowego; papier lub tektura z odzysku (makulatura i odpady) tekst

48 Papier i tektura; wyroby z masy papierniczej, papieru lub tektury tekst

49 Książki, gazety, obrazki i pozostałe wyroby przemysłu poligraficznego; manuskrypty, maszynopisy i plany tekst

Sekcja XI

Materiały i wyroby włókiennicze

tekst

50 Jedwab tekst

51 Wełna, cienka lub gruba sierść zwierzęca; przędze i tkanina z włosia końskiego tekst

52 Bawełna tekst

53 Pozostałe roślinne włókna; przędze papierowe i tkaniny z przędz papierowych tekst

54 Włókna chemiczne ciągłe tekst

55 Włókna chemiczne odcinkowe tekst

56 Wata, filc i włókniny; przędze specjalne; szpagat, powrozy, linki i liny oraz wyroby z nich tekst

57 Dywany i pozostałe włókiennicze pokrycia podłogowe tekst

58 Tkaniny specjalne; tkaniny z okrywą włókienną; koronki; tkaniny obiciowe; pasmanteria; hafty tekst

59 Tekstylia impregnowane, pokryte, powleczone lub laminowane; wyroby włókiennicze do celów technicznych tekst

60 Dzianiny tekst

61 Odzież i dodatki odzieżowe, z dzianin tekst

62 Odzież i dodatki odzieżowe, inne niż z dzianin tekst

63 Pozostałe konfekcjonowane artykuły włókiennicze; zestawy; odzież używana i używane artykuły włókiennicze; szmaty tekst

Sekcja XII

Obuwie, nakrycia głowy, parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, laski z siodełkiem, bicze, szpicruty i ich części; preparowane pióra i wyroby z nich; sztuczne kwiaty; wyroby z włosów ludzkich

64 Obuwie, getry i wyroby podobne; ich części tekst

65 Nakrycia głowy i ich części tekst

66 Parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, laski z siodełkiem, bicze, szpicruty i ich części tekst

67 Preparowane pióra i puch oraz wyroby z piór lub puchu; sztuczne kwiaty; wyroby z włosów ludzkich tekst

Sekcja XIII

Wyroby z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki i podobnych materiałów; wyroby ceramiczne; szkło i wyroby ze szkła

68 Wyroby z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki i podobnych materiałów tekst

69 Wyroby ceramiczne tekst

70 Szkło i wyroby ze szkła tekst

Sekcja XIV

Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i wyroby z nich; sztuczna biżuteria; monety

71 Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i wyroby z nich; sztuczna biżuteria; monety tekst

Sekcja XV

Metale nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych

tekst

72 Żelazo, żeliwo i stal tekst

73 Wyroby z żeliwa i stali tekst

74 Miedź i wyroby z miedzi tekst

75 Nikiel i wyroby z niklu tekst

76 Aluminium i wyroby z aluminium tekst

78 Ołów i wyroby z ołowiu tekst

79 Cynk i wyroby z cynku tekst

80 Cyna i wyroby z cyny tekst

81 Pozostałe metale nieszlachetne; cermetale; wyroby z tych materiałów tekst

82 Narzędzia, przybory, noże, łyżki, widelce i pozostałe sztućce z metali nieszlachetnych; ich części z metali nieszlachetnych tekst

83 Wyroby różne z metali nieszlachetnych tekst

Sekcja XVI

Maszyny i urządzenia mechaniczne; sprzęt elektryczny; części do nich; urządzenia do rejestracji i odtwarzania dźwięku; urządzenia telewizyjne do rejestracji i odtwarzania obrazu i dźwięku oraz części i wyposażenie dodatkowe do tych urządzeń

tekst

84 Reaktory jądrowe, kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne oraz ich części tekst

85 Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części; rejestratory i odtwarzacze dźwięku, rejestratory i odtwarzacze obrazu i dźwięku oraz części i akcesoria do tych wyrobów tekst

Sekcja XVII

Pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające oraz współdziałające urządzenia transportowe

tekst

86 Lokomotywy pojazdów szynowych, tabor szynowy i jego części; osprzęt i elementy torów kolejowych i tramwajowych wraz z ich częściami; komunikacyjne urządzenia sygnalizacyjne wszelkich typów - mechaniczne (także elektromechaniczne) tekst

87 Pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria tekst

88 Statki powietrzne, statki kosmiczne i ich części tekst

89 Statki, łodzie oraz konstrukcje pływające tekst

Sekcja XVIII

Przyrządy, narzędzia i aparaty optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne i chirurgiczne; zegary ścienne i zegarki naręczne; instrumenty muzyczne; ich części oraz akcesoria

90 Przyrządy, narzędzia i aparaty optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne i chirurgiczne; ich części i akcesoria tekst

91 Zegary i zegarki oraz ich części tekst

92 Instrumenty muzyczne; części i akcesoria do tych wyrobów tekst

Sekcja XIX

Broń i amunicja; ich części i akcesoria

93 Broń i amunicja; ich części i akcesoria tekst

Sekcja XX

Wyroby różne

94 Meble; pościel, materace, stelaże pod materace, poduszki i temu podobne wyroby wypychane; lampy i oprawy oświetleniowe, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; reklamy świetlne, podświetlane tablice i znaki informacyjne itp.; budynki prefabrykowane tekst

95 Zabawki, gry i artykuły sportowe; ich części i akcesoria tekst

96 Różne wyroby przemysłowe tekst

Sekcja XXI

Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki

97 Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki tekst

98 Kompletne zakłady przemysłowe eksportowane zgodnie z przepisem (eec) Nr 518/79 tekst

OGÓLNE REGUŁY INTERPRETACJI POLSKIEJ SCALONEJ NOMENKLATURY TOWAROWEJ HANDLU ZAGRANICZNEGO PCN

tekst