§ 2. - Polska Scalona Nomenklatura Towarowa Handlu Zagranicznego (PCN).

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.151.1701

Akt utracił moc
Wersja od: 27 grudnia 2001 r.
§  2.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN) (Dz. U. Nr 120, poz. 1271).