Polska Scalona Nomenklatura Towarowa Handlu Zagranicznego (PCN).

Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.120.1271

Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 grudnia 2000 r.
w sprawie Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN).

Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769 oraz z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:
Wprowadza się Polską Scaloną Nomenklaturę Towarową Handlu Zagranicznego (PCN), stanowiącą załącznik do rozporządzenia.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN) (Dz. U. Nr 110, poz. 1274).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.

(Polska Scalona Nomenklatura Towarowa Handlu Zagranicznego (PCN) stanowi oddzielny załącznik do niniejszego numeru)

ZAŁĄCZNIK

ZAŁĄCZNIK

POLSKA SCALONA NOMENKLATURA TOWAROWA HANDLU ZAGRANICZNEGO (PCN)

OBJAŚNIENIA WSTĘPNE DO POLSKIEJ SCALONEJ NOMENKLATURY TOWAROWEJ HANDLU ZAGRANICZNEGO (PCN)

1. Zakres i funkcje PCN

Polska Scalona Nomenklatura Towarowa Handlu Zagranicznego (PCN) obejmuje towary oraz grupy towarowe w ujęciach występujących w obrotach z zagranicą i przyjmowanych w ewidencji i statystyce handlu zagranicznego a także dla potrzeb celnych.

PCN nie identyfikuje natomiast poszczególnych towarów, a więc z zasady nie uwzględnia podziału na szczegółowe asortymenty wyrobów, a w szczególności według marek, odmian itd. Została opracowana przez ścisłe wykorzystanie systemu Scalonej Nomenklatury (Combined Nomenclature - CN) zastosowanej w krajach Unii Europejskiej, do której wprowadzono dodatkowe podpozycje na poziomie dziewięcioznakowym. Wszystkie pozycje nie podlegające podziałowi uzupełnione są cyfrą 0.

Z kolei Scalona Nomenklatura stanowi rozwinięcie międzynarodowego systemu klasyfikacji towarów o nazwie "Zharmonizowany System Oznaczania i Kodowania Towarów" (Harmonized Commodity Description and Coding System - HS), który został przyjęty przez Światową Organizację Celną (WCO), jako wyjściowy układ klasyfikacyjny dla obrotów handlu międzynarodowego. W stosunku do HS, Scalona Nomenklatura zwiększa przeszło dwukrotnie ilość grupowań klasyfikacyjnych, bowiem w miejsce ok. 5000 pozycji HS przyjmuje ok. 10000 grupowań najniższego poziomu.

Opracowana przy dostosowaniu do warunków krajowych Polska Scalona Nomenklatura Towarowa Handlu Zagranicznego (PCN):

- zachowuje pełną zgodność w zakresie symboliki oraz nazewnictwa grupowań z rozwiązaniami przyjętymi w CN w zakresie 8 znaków,

- przyjmuje z CN wszelkie wyjaśnienia dotyczące zakresu przedmiotowego poszczególnych grupowań, podawane w formie uwag do poszczególnych sekcji i działów a także dotyczące szczegółowych pozycji,

- podaje uzupełniające jednostki miar stosowane w obrocie handlu zagranicznego (obok jednostek masy).

Pominięto w niej natomiast, występujące w CN, wyjaśnienia dotyczące spraw celnych.

Polska Scalona Nomenklatura Towarowa Handlu Zagranicznego (PCN) zastępuje Nomenklaturę Towarową Handlu Zagranicznego (opartą na Systematycznym Wykazie Wyrobów).

Podyktowane to jest w szczególności potrzebami współpracy międzynarodowej, w zakresie zarówno działalności handlowej jak też innych powiązań integracyjnych krajów europejskich.

Z uwagi na to, że Scalona Nomenklatura (CN) spełnia w ogólnym systemie klasyfikacji gospodarczych krajów europejskich rolę wiodącą, przyjęte w PCN rozwiązania będą ściśle powiązane z systemami klasyfikacyjnymi jakie zakłada się, że będą wprowadzone w Polsce w oparciu o rozwiązania międzynarodowe.

Dotyczy to w szczególności zastępowania klasyfikacjami międzynarodowymi Systematycznego Wykazu Wyrobów również w innych dziedzinach statystyki (poza handlem zagranicznym).

2. Struktura PCN

Polska Scalona Nomenklatura Towarowa Handlu Zagranicznego PCN jest klasyfikacją sześciopoziomową z tym, że poziom pierwszy, tj. podział na sekcje nie znajduje wyrazu w podstawowej symbolice cyfrowej i jest oznaczony liczbami rzymskimi.

Podział ogólnej zbiorowości towarów na poszczególne poziomy klasyfikacyjne nie wynika z zastosowania określonych, jednolitych kryteriów podziału, lecz polega na stopniowym uszczegółowianiu grup towarowych.

Jedynie w zakresie podziału na sekcje i częściowo w odniesieniu do działów (które stanowią drugi poziom klasyfikacyjny) występuje pewne powiązanie grupowań towarowych ze strukturą gospodarki oraz rodzajami działalności gospodarczych.

Pierwsze cztery poziomy klasyfikacyjne stanowią powtórzenie układu klasyfikacyjnego przyjętego w HS, natomiast piąty stanowi jego uszczegółowienie.

Pomijając pierwszy poziom, który jak wyżej wspomniano jest oznaczony liczbami rzymskimi, symbole cyfrowe nomenklatury oparte są na systemie hierarchiczno-setnym. Oznacza to, że grupowania zaliczone do poszczególnych poziomów klasyfikacji oznaczone są symbolami dwucyfrowymi, za wyjątkiem poziomu szóstego, który oznaczony jest jedną cyfrą. W konsekwencji symbole cyfrowe zawierają 2, 4, 6, 8 i 9 znaków cyfrowych, w zależności od poziomu klasyfikacyjnego. Wyróżnienie poziomu pierwszego (sekcji) jest możliwe tylko przez określenie przedziałów symboli działów, co uwidocznione jest w wykazie sekcji i działów CN.

Struktura symboli PCN jest następująca:

Symbol HS

|````````````````|

1 2 3 4 5 6 7 8

|_|_|_|_| |_|_| |_|_|

1 2

|_|_|

|______________________________________________________ Dział

1 2 3 4

|_|_|_|_|

|_______________________________________________ Pozycja HS

1 2 3 4 5 6

|_|_|_|_| |_|_|

|_____________|

|_________________________________________ Podpozycja HS

1 2 3 4 5 6 7 8

|_|_|_|_| |_|_| |_|_|

|___________________|

|______________________________________ Podpozycja CN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

|_|_|_|_| |_|_| |_|_| |_|

|_______________________|

|_______________________________________ Podpozycja PCN

W niektórych działach występują dodatkowo podtytuły określające powiązane ze sobą zbiorowości pozycji; nie znajdują one jednak żadnego wyrazu w strukturze symbolu. Grupowania końcowe oznaczone są zawsze symbolami dziewięcioznakowymi zaś grupowania macierzyste symbolami dwu-, cztero-, sześcio- i ośmioznakowymi.

Na pięciu poziomach klasyfikacyjnych stosowane są oznaczenia od 01 do 99 przy czym, począwszy od kodu czterocyfrowego, występują bloki symboli dwucyfrowych tj. z uwzględnieniem przerw w numeracji. Na poziomie 6 stosowane są oznaczenia 1 cyfrowe od 0 do 9. Stopień wykorzystania symboli jest niewielki, co umożliwia swobodne dokonywanie zmian i uzupełnień. Symbol 00 na poszczególnych poziomach klasyfikacji oznacza brak podziału na danych poziomach i może wystąpić wewnątrz symboli.

3. Nazwy grupowań w PCN

Nazwy grupowań PCN (przejęte z HS i CN) mają postać:

- nazwy pełnej, lub

- nazwy wymagającej rozwinięcia.

Nazwy pełne sformułowane są w taki sposób, że bez konieczności odwoływania się do nazw innych grupowań określają w sposób dostatecznie wyczerpujący zakres danego grupowania. Przy redagowaniu tych nazw stosunkowo często posłużono się metodą specyfikowania grup, względnie rodzajów wyrobów wchodzących w skład danego grupowania. Metoda ta spowodowała jednak znaczne wydłużenie nazw dochodzących niekiedy do 700 znaków. Dla uporządkowania tych specyfikacji nazwy dłuższe podzielono na człony obejmujące wyroby pokrewne i rozdzielano je średnikami. (Człony te wykorzystano następnie przy tworzeniu nazw niższych szczebli).

Nazwy pełne zastosowano dla wszystkich sekcji, działów oraz pozycji i tylko dla niektórych grupowań z niższych poziomów. Nazwy niepełne redagowane są w taki sposób, że pomija się w nich człon stanowiący powtórzenie nazwy (względnie jej części) wyższego szczebla pozostawiając jedynie człon wynikający z kryterium zastosowanego dla danego szczebla.

Dla podkreślenia powyższych "pominięć" wprowadzono dla tych nazw system myślników poprzedzających skrócone teksty, w których każdy myślnik nawiązuje do pominiętego członu, kolejnego wyższego szczebla klasyfikacji.

W praktyce dla ustalenia pełnego brzmienia nazwy wymagającej rozwinięcia należy postępować niejako "od końca". Końcowy człon nazwy odczytany z PCN, o określonej ilości myślników (do 9), zazwyczaj poprzedza się kolejno członami nazw kolejnych wyższych szczebli o odpowiednio mniejszej ilości myślników i ewentualnie o stosowne fragmenty nazwy pełnej, podanej dla grupowań z poziomu grupowania o symbolu czterocyfrowym.

W niektórych przypadkach dla utworzenia nazwy grupowania zamiast łączenia pełnych tekstów poszczególnych członów nazw niezbędne jest odpowiednie wykorzystanie podstawowych ich treści. Dotyczy to szczególnie grupowań o nazwie "pozostałe" lub "inne", których ostateczna interpretacja wymaga szczegółowego przeanalizowania i rozwinięcia nazw poprzedzających je wyższych szczebli.

W stosunkowo licznych przypadkach wydzielono w osobny zapis człony nazw, które nie stanowią odrębnego grupowania i w związku z tym nie posiadają symbolu.

Włączane są jednak w system myślników i biorą udział w rozwijaniu nazw skróconych. W wielu przypadkach człony nazw nie posiadające symboli noszą cechy osobnych grupowań i mogą być wykorzystane do agregacji danych. Przy zapisie PCN na nośnikach maszynowych są one oznaczone specjalnym symbolem dla celów technologicznych przetwarzania danych.

Nazwy grupowań różnych poziomów odróżniają się rodzajem czcionki. Grupowania na poziomie pozycji oraz podpozycji HS, względnie fragmenty nazw mające charakter ujęć macierzystych, oznaczone są na końcu tekstu dwukropkiem.

Istotnym elementem definiującym treść a więc i zakres przedmiotowy grupowań PCN są komentarze umieszczone w formie uwag na wstępie poszczególnych sekcji i działów PCN. Przy korzystaniu z PCN niezbędne jest również uwzględnianie ustaleń zawartych w "Ogólnych regułach interpretacji Scalonej Nomenklatury" przeniesionych z CN i podanych na wstępie do PCN.

4. Jednostki miar

W ewidencji i statystyce handlu zagranicznego wielkość obrotów dotyczących wszystkich grupowań wyraża się w jednostkach masy tj. kilogramach (względnie jednostkach pochodnych). Ze względu na powszechność tej zasady w tablicach klasyfikacyjnych jednostek tych nie podano.

Natomiast w przypadkach obowiązywania dla niektórych grupowań uzupełniających jednostek ich symbole cyfrowe i literowe podano w rubr. 3 i 4.

Jednostki miar umieszczone są przy grupowaniach najniższego poziomu klasyfikacyjnego.

5. Objaśnienia pozostałe

W związku z wiodącą rolą PCN w przebudowie krajowego systemu klasyfikacyjnego towarów i wyrobów pod kątem stosowania podstaw do szerokiej współpracy międzynarodowej uwzględniono w PCN również takie informacje zawarte w CN, które związane są z przynależnością do Wspólnoty Europejskiej.

Wśród tych informacji należy wymienić:

- wyróżnienie grupowań, które powiązane są ze stosownymi regulacjami Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (poprzez uzupełnienie nazwy grupowania angielskim skrótem nazwy tej organizacji - ECSC),

- wyróżnienie grupowań, których wykorzystywanie uzależnione jest od warunków podanych w odnośnych przepisach Wspólnoty (przez oznaczenie odnośnikiem ze stosowną notką).

Podobnie jedynie informacyjne znaczenie ma obecnie umieszczenie w PCN Działu 98 o nazwie "Kompletne zakłady przemysłowe eksportowane zgodnie z przepisem (EC) Nr 840/96".

Wyszczególniono w nim grupy symboli PCN przewidziane na części składowe kompletnego zakładu przemysłowego, klasyfikowane w poszczególnych działach PCN. Z drugiej strony wprowadzono do PCN szczególnie uzasadnione odstępstwa od pełnej zgodności nazw niektórych grupowań z angielskim tekstem Combined Nomenclature.

Należą do nich w szczególności:

- pominięcie w odniesieniu do większości pozycji i podpozycji (a także w tekście uwag) Sekcji XV, występującego w tekście angielskim, określenia "iron". Podyktowane to zostało tym, że w polskim języku technicznym określenie "żelazo" oznacza głównie pierwiastek chemiczny, natomiast w przemyśle i obrocie handlowym żelazo występuje głównie w postaci stali, żeliwa i żelazostopów;

- zastosowania dla angielskiego określenia "in civil aircraft", występującego w kilku sekcjach (a szczególnie w sekcji XVI), jako polskiego odpowiednika: "dla lotnictwa cywilnego". Podyktowane to jest celowością zaznaczenia, że grupowania te dotyczą wszystkich cywilnych statków powietrznych a nie wyłącznie samolotów.

JEDNOSTKI MIARY UZUPEŁNIAJĄCE

GT Tonaż brutto

c/k Karat (2 x 10-4 kg)

ce/el Liczba ogniw

ct/l Ładowność w tonach1)

g Gram

gi F/S Gram izotopów rozszczepialnych

kg H2O2 Kilogram nadtlenku wodoru

kg K2O Kilogram tlenku potasu

kg KOH Kilogram wodorotlenku potasu (potaż żrący)

kg met.am Kilogram metyloaminy

kg N Kilogram azotu

kg NaOH Kilogram wodorotlenku sodu

(soda kaustyczna)

kg bezw Kilogram netto masy bezwodnej

kg P2O5 Kilogram pięciotlenku fosforu

kg 90% sdt Kilogram masy w 90% suchej

kg U Kilogram uranu

kg C5H14ClNO

MWh Megawatogodzina (1000 kWh)

l Litr

1000 l Tysiąc litrów

1 100% alc Litr czystego (100%) alkoholu

m Metr

m2 Metr kwadratowy

m3 Metr sześcienny

1000 m3 Tysiąc metrów sześciennych

(dekametr sześcienny)

para Para

szt. Sztuki

100 szt. Sto sztuk

1000 szt. Tysiąc sztuk

TJ Teradżul (1012 dżuli)

______

1) "Ładowność w tonach" (ct/1) oznacza ładowność statku wyrażoną w tonach nie obejmującą zaopatrzenia statku (paliwo, wyposażenie i zapasy żywności). Osoby na pokładzie (załoga i pasażerowie), oraz ich bagaże, są także wykluczone.

ZNAKI, SKRÓTY I SYMBOLE

Odnosi się do nowych numerów kodów

INN Międzynarodowe nazwy niezastrzeżone preparatów farmaceutycznych (publikowane przez Światową Organizację Zdrowia)

INNM Międzynarodowe nazwy niezastrzeżone preparatów farmaceutycznych modyfikowanych (publikowane przez Światową Organizację Zdrowia)

ISO Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna

kB 1024 bajty

MB 1048 576 bajtów

RON Liczba oktanowa oznaczona metodą badawczą

WYKAZ SEKCJI I DZIAŁÓW PCN

OGÓLNE REGUŁY INTERPRETACJI POLSKIEJ SCALONEJ NOMENKLATURY TOWAROWEJ HANDLU ZAGRANICZNEGO PCN

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

Dział

Sekcja I

Zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego

tekst

1 Zwierzęta żywe tekst

2 Mięso i podroby jadalne tekst

3 Ryby i skorupiaki, mięczaki i inne bezkręgowce wodne tekst

4 Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone tekst

5 Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone tekst

Sekcja II

Produkty pochodzenia roślinnego

tekst

6 Żywe drzewa i inne rośliny; bulwy, korzenie i podobne; cięte kwiaty i ozdobne liście tekst

7 Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy jadalne tekst

8 Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów tekst

9 Kawa, herbata, herbata paragwajska i przyprawy tekst

10 Zboża tekst

11 Produkty przemysłu młynarskiego; słód; skrobie; inulina; gluten pszenny tekst

12 Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe i lecznicze; słoma i pasza tekst

13 Szelak; gumy, żywice oraz inne soki i ekstrakty roślinne tekst

14 Materiały roślinne do wyplatania; produkty pochodzenia roślinnego gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone tekst

Sekcja III

Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego

tekst

15 Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego tekst

Sekcja IV

Gotowe artykuły spożywcze; napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet; tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu

tekst

16 Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków i innych bezkręgowców wodnych tekst

17 Cukry i wyroby cukiernicze tekst

18 Kakao i przetwory z kakao tekst

19 Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze tekst

20 Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub innych części roślin tekst

21 Różne przetwory spożywcze tekst

22 Napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet tekst

23 Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego; gotowa pasza dla zwierząt tekst

24 Tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu tekst

Sekcja V

Produkty mineralne

tekst

25 Sól; siarka; ziemie i kamienie; materiały gipsowe, wapno i cement tekst

26 Rudy metali, żużel i popiół tekst

27 Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji; substancje bitumiczne; woski mineralne tekst

Sekcja VI

Produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych

tekst

28 Chemikalia nieorganiczne, organiczne lub nieorganiczne związki metali szlachetnych, metali ziem rzadkich oraz pierwiastków promieniotwórczych lub izotopów tekst

29 Chemikalia organiczne tekst

30 Produkty farmaceutyczne tekst

31 Nawozy tekst

32 Ekstrakty garbników i środków barwiących; garbniki i ich pochodne; barwniki, pigmenty i inne substancje barwiące; farby i lakiery; kit i inne masy uszczelniające; atramenty tekst

33 Olejki eteryczne i rezinoidy; preparaty perfumeryjne, kosmetyczne i toaletowe tekst

34 Mydło, organiczne środki powierzchniowo czynne, preparaty piorące, preparaty smarowe, woski syntetyczne, woski preparowane, preparaty do czyszczenia i szorowania, świece i artykuły podobne, pasty modelarskie, "woski dentystyczne" oraz preparaty dentystyczne produkowane na bazie gipsu tekst

35 Substancje białkowe; skrobie modyfikowane; kleje; enzymy tekst

36 Materiały wybuchowe; produkty pirotechniczne; zapałki; stopy piroforyczne; niektóre materiały łatwopalne tekst

37 Materiały fotograficzne i kinematograficzne tekst

38 Produkty chemiczne różne tekst

Sekcja VII

Tworzywa sztuczne i wyroby z nich; kauczuk i wyroby z kauczuku

tekst

39 Tworzywa sztuczne i wyroby z nich tekst

40 Kauczuk i wyroby z kauczuku tekst

Sekcja VIII

Skóry i skórki surowe, skóry wyprawione; skóry futerkowe i wyroby z nich; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torby ręczne i podobne pojemniki; artykuły z wnętrzności zwierzęcych (z wyjątkiem wnętrzności jedwabników)

tekst

41 Skóry i skórki surowe (z wyjątkiem skór futerkowych) oraz skóry wyprawione tekst

42 Wyroby ze skóry wyprawionej; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torby ręczne i podobne pojemniki; artykuły z wnętrzności zwierzęcych (z wyjątkiem wnętrzności jedwabników) tekst

43 Skóry futerkowe i futra sztuczne; wyroby z nich tekst

Sekcja IX

Drewno i wyroby z drewna; węgiel drzewny; korek i wyroby z korka; wyroby ze słomy, z esparto i innych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie i wyroby z wikliny

tekst

44 Drewno i wyroby z drewna; węgiel drzewny tekst

45 Korek i wyroby z korka tekst

46 Wyroby ze słomy, z esparto i innych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie oraz wyroby z wikliny tekst

Sekcja X

Ścier drzewny lub z innego włóknistego materiału celulozowego; papier lub tektura z odzysku (makulatura i odpady); papier lub tektura oraz wyroby z nich

tekst

47 Ścier drzewny lub z innego włóknistego materiału celulozowego; papier lub tektura z odzysku (makulatura i odpady) tekst

48 Papier i tektura; wyroby z masy papierniczej, papieru lub tektury tekst

49 Książki, gazety, obrazki i inne wyroby przemysłu poligraficznego; manuskrypty, maszynopisy i plany tekst

Sekcja XI

Materiały i wyroby włókiennicze

tekst

50 Jedwab tekst

51 Wełna, cienka lub gruba sierść zwierzęca; przędza i tkanina z włosia końskiego tekst

52 Bawełna tekst

53 Pozostałe roślinne włókna; przędza papierowa i tkaniny z przędzy papierowej tekst

54 Włókna chemiczne ciągłe tekst

55 Włókna chemiczne odcinkowe tekst

56 Wata, filc i włókniny; przędze specjalne; szpagat, powrozy, linki i liny oraz wyroby z nich tekst

57 Dywany i inne włókiennicze pokrycia podłogowe tekst

58 Tkaniny specjalne; tkaniny z okrywą włókienną; koronki; tkaniny obiciowe; pasmanteria; hafty tekst

59 Materiały włókiennicze płaskie impregnowane, pokrywane, powlekane lub laminowane; wyroby włókiennicze do celów technicznych tekst

60 Dzianiny i wyroby szydełkowane tekst

61 Odzież i dodatki odzieżowe dziane lub szydełkowane tekst

62 Odzież i dodatki odzieżowe, bez dzianych i szydełkowanych tekst

63 Inne konfekcjonowane artykuły włókiennicze; zestawy; odzież używana i używane artykuły włókiennicze; szmaty tekst

Sekcja XII

Obuwie, nakrycia głowy, parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, laski z siodełkiem, bicze, szpicruty i ich części; preparowane pióra i wyroby z nich; sztuczne kwiaty; wyroby z włosów ludzkich

tekst

64 Obuwie, getry i wyroby podobne; ich części tekst

65 Nakrycia głowy i ich części tekst

66 Parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, laski z siodełkiem, bicze, szpicruty i ich części tekst

67 Preparowane pióra i puch oraz wyroby z piór lub puchu; sztuczne kwiaty; wyroby z włosów ludzkich tekst

Sekcja XIII

Wyroby z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki i podobnych materiałów; wyroby ceramiczne; szkło i wyroby ze szkła

tekst

68 Wyroby z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki i podobnych materiałów tekst

69 Wyroby ceramiczne tekst

70 Szkło i wyroby ze szkła tekst

Sekcja XIV

Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i wyroby z nich; sztuczna biżuteria; monety

tekst

71 Perły naturalne lub hodowlane; kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i wyroby z nich; sztuczna biżuteria; monety tekst

Sekcja XV

Metale nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych

tekst

72 Żelazo, żeliwo i stal tekst

73 Wyroby z żeliwa i stali tekst

74 Miedź i wyroby z miedzi tekst

75 Nikiel i wyroby z niklu tekst

76 Aluminium i wyroby z aluminium tekst

78 Ołów i wyroby z ołowiu tekst

79 Cynk i wyroby z cynku tekst

80 Cyna i wyroby z cyny tekst

81 Inne metale nieszlachetne; cermetale; wyroby z tych materiałów tekst

82 Narzędzia, przybory, noże, łyżki, widelce i inne sztućce z metali nieszlachetnych; ich części z metali nieszlachetnych tekst

83 Wyroby różne z metali nieszlachetnych tekst

Sekcja XVI

Maszyny i urządzenia mechaniczne; sprzęt elektryczny; części do nich; urządzenia do rejestracji i odtwarzania dźwięku; urządzenia telewizyjne do rejestracji i odtwarzania obrazu i dźwięku oraz części i wyposażenie dodatkowe do tych urządzeń

tekst

84 Reaktory jądrowe, kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne oraz ich części tekst

85 Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części; rejestratory i odtwarzacze dźwięku, rejestratory i odtwarzacze obrazu i dźwięku oraz części i akcesoria do tych wyrobów tekst

Sekcja XVII

Pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające oraz współdziałające urządzenia transportowe

tekst

86 Lokomotywy pojazdów szynowych, tabor szynowy i jego części; osprzęt i elementy torów kolejowych i tramwajowych wraz z ich częściami; komunikacyjne urządzenia sygnalizacyjne wszelkich typów - mechaniczne (także elektromechaniczne) tekst

87 Pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria tekst

88 Statki powietrzne, statki kosmiczne i ich części tekst

89 Statki, łodzie oraz konstrukcje pływające tekst

Sekcja XVIII

Przyrządy, narzędzia i aparaty optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne i chirurgiczne; zegary ścienne i zegarki naręczne; instrumenty muzyczne; ich części oraz akcesoria

tekst

90 Przyrządy, narzędzia i aparaty optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne i chirurgiczne; ich części i akcesoria tekst

91 Zegary, zegarki oraz ich części tekst

92 Instrumenty muzyczne; części i akcesoria do tych wyrobów tekst

Sekcja XIX

Broń i amunicja; ich części i akcesoria

tekst

93 Broń i amunicja; ich części i akcesoria tekst

Sekcja XX

Wyroby różne

tekst

94 Meble; pościel, materace, stelaże pod materace, poduszki i temu podobne wyroby wypychane; lampy i oprawy oświetleniowe, nie wymienione ani nie włączone gdzie indziej; reklamy świetlne, podświetlane tablice i znaki informacyjne itp.; budynki prefabrykowane tekst

95 Zabawki, gry i artykuły sportowe; ich części i akcesoria tekst

96 Różne wyroby przemysłowe tekst

Sekcja XXI

Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki

tekst

97 Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki tekst

98 Kompletne zakłady przemysłowe eksportowane zgodnie z przepisem (EEC) Nr 840/96 tekst

OGÓLNE REGUŁY INTERPRETACJI POLSKIEJ SCALONEJ NOMENKLATURY TOWAROWEJ HANDLU ZAGRANICZNEGO PCN

Klasyfikacja towarów w Polskiej Scalonej Nomenklaturze Towarowej Handlu Zagranicznego PCN podlega następującym regułom:

1. Tytuły sekcji, działów i poddziałów mają charakter wyłącznie orientacyjny, dla celów prawnych klasyfikację towarów przeprowadza się w oparciu o nazwy pozycji i postanowienia zawarte w uwagach do poszczególnych sekcji i działów, a także stosownie do niżej podanych reguł, o ile nie są one sprzeczne z treścią odpowiednich pozycji i uwag.

2. (a) Wszystkie informacje o wyrobie zamieszczone w pozycji nomenklatury odnoszą się również do wyrobu niekompletnego lub niegotowego pod warunkiem, że posiada on zasadnicze cechy wyrobu kompletnego lub gotowego.

Informacje te odnoszą się także do kompletnego lub gotowego wyrobu (oraz wyrobu uważanego za taki w myśl postanowień niniejszej reguły), znajdującego się w stanie nie zmontowanym lub zdemontowanym.

(b) Wszelkie informacje o materiale lub substancji zamieszczone w pozycji nomenklatury, odnoszą się do tego materiału lub substancji w stanie czystym lub zmieszania, lub połączenia z innymi materiałami, lub substancjami. Również każda informacja dotycząca wyrobów wykonanych z określonego materiału lub substancji odnosi się do wyrobów wykonanych całkowicie lub częściowo z tego materiału lub substancji. Klasyfikowanie towarów stanowiących mieszaniny lub składających się z więcej niż jednego materiału lub substancji należy przeprowadzać według zasad określonych w regule 3.

3. Jeżeli przez zastosowanie reguły 2 (b) lub z innego powodu, towary według wstępnej oceny mogą być zaklasyfikowane do dwu lub więcej pozycji, klasyfikowanie winno być dokonane w następujący sposób:

(a) pozycja, która zawiera najbardziej szczegółowy opis winna być uprzywilejowana w stosunku do pozycji dysponującej opisem bardziej ogólnym. Jednakże, gdy mamy dwie lub więcej pozycji, z których każda odnosi się tylko do części materiałów czy substancji zawartych w towarach mieszanych lub złożonych, albo tylko do części tych przedmiotów w zestawie przedłożonym do sprzedaży detalicznej, to takie pozycje winny być uważane za równie szczegółowe w odniesieniu do tych towarów, nawet wówczas gdy jedna z nich daje bardziej pełny czy dokładny opis towarów,

(b) mieszaniny, towary złożone składające się z różnych materiałów lub zrobione z różnych komponentów, oraz towary w zestawach do sprzedaży detalicznej, które nie mogą być zaklasyfikowane z powołaniem się na punkt 3 (a), winny być zaklasyfikowane tak, jakby się składały z materiału czy komponentu, który nadaje im ich istotną cechę, w granicach możliwości zastosowania tego kryterium.

(c) Jeżeli towary nie mogą być zaklasyfikowane z powołaniem się na punkt 3 (a) lub (b), winny być zaklasyfikowane do pozycji ostatniej w porządku numerycznym spośród tych, które jednakowo zasługują na uwagę.

4. Towary, które nie mogą być zaklasyfikowane zgodnie z powyższymi regułami winny być zaklasyfikowane do pozycji odpowiednich dla towarów, do których są najbardziej zbliżone.

5. W uzupełnieniu powyższych postanowień należy stosować następujące reguły w odniesieniu do niżej wymienionych towarów:

(a) futerały do aparatów fotograficznych, futerały do instrumentów muzycznych, futerały do broni, futerały do przyborów kreślarskich, futerały do naszyjników i podobne pojemniki, specjalnie wyprofilowane lub wyściełane, dla umieszczenia w nich przedmiotów specjalnych lub zestawów przedmiotów, przystosowane do długotrwałego użytkowania i oferowane wraz z przedmiotami, do których były przeznaczone winny być zaklasyfikowane do przedmiotów, z którymi są normalnie sprzedawane. Reguła ta nie znajduje jednak zastosowania do pojemników, które nadają całości szczególny charakter.

(b) z zastrzeżeniem postanowień powyższej reguły 5 (a), materiały opakowaniowe i kontenery (1) oferowane wraz z mieszczącymi się w nich towarami, winny być zaklasyfikowane wraz z towarami o ile są tego rodzaju jak normalnie używane do celów opakowaniowych tych towarów. Jednakże postanowienie takie nie jest obowiązujące jeśli materiał opakowaniowy lub kontener opakowaniowy nadaje się zdecydowanie do ponownego użytkowania.

6. Klasyfikowanie towarów dla celów prawnych do podpozycji winno następować w oparciu o nazwy podpozycji oraz inne ustalenia dotyczące tych podpozycji, z uwzględnieniem odpowiednich zmian w zakresie powyższych reguł, mając na uwadze, że porównywalne są tylko podpozycje usytuowane na tym samym poziomie. Do tego przepisu stosują się również uwagi do odpowiednich sekcji i działów, o ile z kontekstu nie wynika inaczej.

______

1) - Termin "materiały opakowaniowe" i "kontenery opakowaniowe" oznaczają każdy zewnętrzny lub wewnętrzny kontener, futerał, opakowanie lub podpory, inne niż urządzenia transportowe (np. kontenery transportowe) brezenty, sprzęt do podnoszenia czy pomocnicze urządzenie transportowe. Termin "kontenery opakowaniowe" nie obejmuje pojemników, o których mówi się w regule ogólnej 5 (a).