Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.108.790

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 grudnia 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 9 grudnia 1921 r.
wydane w porozumieniu .z Ministrem Skarbu w sprawie podwyższenia opłat probierczych.

Na mocy art. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. o upoważnieniu Ministra Przemysłu i Handlu do wydawania zarządzeń w zakresie nadzoru nad przemysłem złotniczym i handlem wyrobami złotniczemi oraz organizacji urzędów probierczych na- obszarach b. zaborów austriackiego i rosyjskiego (Dz. U. R, P. 1920 r. № 70 poz. 470) zarządza się w porozumieniu z Ministrem Skarbu co następuje:
§  1. Artykuł 10 rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 sierpnia 1920 r. w sprawie zmian do ustaw probierczych, obowiązujących na terenie b. zaboru rosyjskiego (Dz. U. R. P. 1920 r. № 85 poz. 566 otrzymuje brzmienie następujące:

"Opłaty probiercze na rzecz Skarbu Państwa za cechowanie złotych i srebrnych przedmiotów tymczasowo są następujące:

Poz.WyszczególnienieMk.fen.
0 d wagi 1 grama.
1.Od gotowych wyrobów:
a) złotych20-
b) srebrnych1-
2.Od metali malarskich w książeczkach (waga z papierem):
a) od złota1-
b) od złoto-srebra-60
c) od srebra-20
3.Od metali grubolistkowych (waga bez papieru):
a) od złota5-
b) od złoto srebra3-
c) od srebra-60
4.Od wyrobów szmuklerskich:
a) od złota5-
b) od srebra.-60
5.Od zlewków sztab i t. p. materjałów. i półfabrykatów:
a) od złota1-
b) od srebra-10
6.Od zegarków kieszonkowych i kopert do zegarków w stanie gotowym (rozebranym lub nierozebranym):
Za sztuką:
a) od złotych do 33V- mm. średnicy zegarka400-
b) od złotych większej średnicy800-
c) od srebrnych bez wzglądu na wielkość.100-
7.Od kopert do zegarków w stanie niegotowym - jak w p. 1".
§  2. 1 Artykuł 17 wymienionego w § 1 rozporządzenia otrzymuje następujące brzmienie:

"Za czynności, nie połączone ze stemplowaniem; urzędy pobierają następujące opłaty:

1)zakażdąpróbązłota200mk.
7)"""srebradrogąogniową60"
3)"""""mokrą400"
4)"""stopu złota i srebra drogą ogniową.260"
5)za topienie złota i srebra do 100 gr.200"
6)za każde następne 100 gr.100"
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1922 roku.
1 § 2 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 20 kwietnia 1922 r. o dalszem podwyższeniu niektórych opłat probierczych. (Dz.U.22.34.293) z dniem 16 maja 1922 r.