Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.85.566

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 lipca 1931 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 9 sierpień 1920 r.
w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zmian do ustaw probierczych, obowiązujących na terenie b. zaboru rosyjskiego.

Na mocy ustawy z dn. 16-go lipca 1920 r. o upoważnieniu Ministra Przemysłu i Handlu do wydawania zarządzeń w zakresie nadzoru nad przemysłem złotniczym i handlem wyrobami złotniczemi oraz organizacji Urzędów Probierczych na obszarach b. zaborów austrjackiego i rosyjskiego (Dziennik Ustaw № 70/1920 r. poz. 470) postanawia się co następuje:
Art.  1. 1

(uchylony).

Art.  2.

Próby złota i srebra będą się obliczać w tysiącznych częściach a mianowicie:

a) dla wyrobów złotych:

próba pierwsza - 0,960

próba druga - 0,750

próba trzecia - 0,583

b) dla wyrobów srebrnych:

próba pierwsza - 0,940

próba druga - 0,875

próba trzecia - 0,800

Art.  3.

Dopuszczalne uchybienie, czyli remedjum, ustala się dla wyrobów złotych i srebrnych:

a) złożonych z dużych części-pięć tysiącznych,
b) złożonych z drobnych, zlutowanych ze sobą części - dziesięć tysiącznych.
Art.  4. 2

Korzystanie ze znaczników probierczych inaczej niż w drodze urzędowej jest wzbronione.

Art.  5. 3

(uchylony).

Art.  6. 4

Złotnik ma prawo w ciągu trzech dni po zawiadomieniu go przez Urząd Probierczy o wyniku próby złożyć tamże podanie o kontrpróbę.

Art.  7. 5

1) złotnicy, 2) handlujący wyrobami złotniczemi, 3) wytapiacze złota i srebra (rafinerzy), 4) handlujący złotem i srebrem w stanie materjału surowego i półsurowego, jak zlewki, sztaby, złom, i t. p., 5) zegarmistrze, 6) antykwarjusze, handlujący staremi złotemi i srebrnemi wyrobami, 7) lombardy, sale licytacyjne i sklepy komisowe, 8) sklepy galanteryjne, dewocyjne i t. p., handlujące jakimkolwiek artykułem złotniczym, i wogóle wszystkie osoby, oraz firmy, wytwarzające przedmioty złote i srebrne lub handlujące temiż przedmiotami, obowiązane są złożyć przed rozpoczęciem swych czynności, wymaganą deklarację we właściwym urzędzie probierczym i uzyskać świadectwo złotnicze.

Zamknięcie przedsiębiorstwa jak również wszelkie późniejsze zmiany danych, wymaganych w deklaracji, wyżej wymienieni winni zgłaszać we właściwym urzędzie probierczym w terminie do dni 15.

Art.  8.

Złotnicy wytwórcy obowiązani są wraz z deklaracją złożyć w Urzędzie Probierczym do zarejestrowania swój znak firmowy, który ma zawierać pierwsze litery imienia i nazwiska wytwórcy; dozwolone są również. znaki firmowe o pełnem nazwisku oraz znaczki specjalne. Bez złożenia znaku firmowego wyroby do cechowania przyjmowane nie będą.

Art.  9. 6

Złotnicy oraz handlujący, dokonywający naprawy wyrobów z metali szlachetnych obowiązani są do prowadzenia księgi handlowej przychodu i zwrotu tychże wyrobów według załączonego wzoru.

Księgę tę można otrzymać we właściwym urzędzie probierczym za zwrotem kosztów.

Art.  10. 7

Opłaty probiercze na rzecz Skarbu Państwa za cechowanie złotych i srebrnych przedmiotów są następujące:

Poz.

Wyszczególnienie

gr

Od ciężaru 1 grama:

1.

Od gotowych wyrobów:

a) złotych

-

15

b) srebrnych

-

1

2.

Od metali malarskich w książeczkach (waga z papierem):

a) od złota

-

1

b) od złoto - srebra

-

0,5

c) od srebra

-

0,2

3.

Od metali grubolistkowych (waga bez papieru):

a) od złota

-

3

b) od złoto - srebra

-

2

c) od srebra

-

0,5

4.

Od metali nitkowych:

a) od złota

-

3

b) od srebra

-

0,5

5.

Od zlewków sztab i t. p. materjałów i półfabrykatów:

a) od złota

-

1

b) od srebra

-

0,1

6.

Od zegarków kieszonkowych i kopert zegarkowych w stanie gotowym (rozebranym lub nierozebranym):

za 1 sztukę:

a) od złotych do 33,5 mm średnicy koperty

5

50

b) od złotych o większej średnicy

10

-

c) od srebrnych bez względu na wielkość

1

50

7.

Od kopert do zegarków w stanie niegotowym jak w p. 1".

Art.  11.

Wyroby powinny być przynoszone przez wytwórców do cechowania ze wszystkiemi ich częściami, zmontowane i w takim stanie, odrobienia, iżby wybite na nich cechy probiercze oraz znaki firmowe nie mogły ulec znaczniejszemu uszkodzeniu przy dalszej obróbce. Wyroby, nie odpowiadające niniejszym wymaganiom, do cechowania nie są przyjmowane.

Art.  12.

Wolne są od obowiązkowego cechowania, lecz powinny być przepisanej próby złote i srebrne wyroby wagi niższej od 1 grama w sztuce, lub w parze, jeżeli wyroby są parzyste.

Art.  13.

Opłaty probiercze pobierane są z góry. Waga poniżej grama przy obliczaniu należności przyjmuje się za cały gram.

Art.  14.

Od opłat, wskazanych w niniejszem rozporządzeniu. żadnych zniżek się nie czyni.

Art.  15.

Dozwolonym jest zwrot opłaty za wyroby. zniszczone z powodu niskiej próby, w formie zaliczki.

Art.  16.

Przy obliczaniu należności za cechowanie zlewków, sztab i t. p. materjałów (art. 10 poz. 5). przyjmuje się, jako najniższa waga: a) dla złota 200 gr., b) dla srebra 800 gr.

Art.  17. 8

Za. czynności niepołączone ze stemplowaniem urzędy probiercze pobierają następujące opłaty:

1. za 1 próbę złota zł 3.-

2. za 1 próbę srebra drogą ogn. bądź mokrą " 2.-

3. za 1 próbę stopu złota i srebra drogą ogniową " 4.-

4. za stopienie złota i srebra do 100 gr. " 1.-

5. za każde następne 100 gr " 1.-".

Art.  18.

Przepisy ustaw obowiązujących w b. zaborze rosyjskim, dotyczących probiernictwa, o ile nie są zmienione przez niniejsze rozporządzenie, pozostają nadal w mocy.

Art.  19.

Niestosowariie się do niniejszych przepisów będzie karane na mocy obowiązujących ustaw karnych z uzupełnieniem, wyszczególnionem w artykule 20 niniejszego rozporządzenia.

Art.  20.

Winni:

a) 9 nieprawidłowego wskazania w deklaracji składu pracowników przedsiębiorstwa lub innych, wymaganych w deklaracji danych, jako też niepodania w terminie przepisanym wszelkich późniejszych zmian,
b) niezaopatrzenia się w świadectwo złotnicze,
c) niezłożenia do rejestracji znaku firmowego, lub używania znaku firmowego nie zarejestrowanego,
d) sprzedaży lub przechowywania w sklepie wyrobów złotych lub srebrnych bez znaku firmowego,
e) 10 nieprowadzenia księgi handlowej przychodu i zwrotu oddanych do naprawy wyrobów z metali szlachetnych, lub nieprawidłowego jej prowadzenia, podlegają karze w myśl art. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1920 r.
Art.  21. 11

(uchylony).

Przepisy przechodnie.

Art.  22.

Wszelkie znajdujące się u wytwórców lub w handlu wyroby ze złota i srebra z rosyjskiemi państwowemi cechami probierczemi, powinny być złożone w czasie od 1-go września do 1-go grudnia r. b. w Głównym Urzędzie Probierczym celem wybicia na nich bezpłatnie i bez probowania cechy przechodniej, która wyobraża głowę górala wypukłą, na gładkiem tle, w 8-kątnej ramce i służy do odróżnienia wyrobów dawnych, t. j. wytworzonych lub sprowadzonych z zagranicy do chwili uruchomienia Głównego Urzędu Probierczego.

Uwaga: W razie, jeżeli handlujący lub wytwórca żądałby wybicia na wyrobach zamiast cechy przechodniej cechy stałej z uiszczeniem opłaty probierczej, może zgłosić przed 1-ym grudnia b. r. w Urzędzie Probierczym wyszczególnienie i wagę posiadanych przedmiotów i wtedy będzie obowiązany złożyć je do ocechowania w terminie od 1-go grudnia b. r. do 1-go marca 1921 r. zgodnie z artykułem 26.

Art.  23.

Po 1-ym grudnia r. b. wyroby, wymienione w poprzednim. artykule, nie mające na sobie cechy przechodniej, podlegają probowaniu i stemplowaniu na ogólnych zasadach z uiszczeniem opłaty probierczej.

Art.  24.

Wyroby, które otrzymały cechę przechodnią, są dopuszczone w obrocie handlowym przez przeciąg 2-ch lat, t. j. do 1-go grudnia 1922 r.;; po tym terminie wytwórcy i handlujący obowiązani są złożyć nie sprzedane wyroby w Urzędzie Probierczym do ostemplowania na ogólnych zasadach z uiszczeniem opłat probierczych.

Art.  25.

Wyroby, wymienione w artykule 22-im, znalezione u wytwórców i handlujących po 1-ym grudnia 1920 r. bez cechy przechodniej, a po 1-ym grudnia 1922 r. nawet z cechą przechodnią, będą traktowane jako nie stemplowane (art. 348 i 353 Kod. Kar.).

Art.  26.

W okresie od 1-go grudnia 1920 r. do 1-go marca 1921 r.,. wszystkie znajdujące się u wytwórców lub w handlu złote i srebrne wyroby i zegarki nie stemplowane rosyjskiemi państwowemi cechami probierczemi, t. j. te, które zostały wytworzone lub sprowadzone z zagranicy w okresie wojennym od połowy 1915 r. do dnia 1-go grudnia 1920 r., winny być złożone w Głównym Urzędzie Probierczym do probowania, stemplowania normalnemi cechami probierczemi polskiemi oraz do uiszczenia pełnych opłat probierczych, przyczem: a) wyroby o zawartości szlachetnego metalu w granicach prób przepisanych będą ostemplowane normalnie podług przepisów cechowania, b) wyroby złote próby 550 do 583 oraz srebrne próby 750 do 800 otrzymują cechę "rękojeść szabli" i będą dopuszczone w obrocie handlowym w ciągu roku t. j. do 1-go marca 1922 r, poczem, o ile nie zostaną wycofane z obiegu, będą traktowane, jako nizkopróbne (art. 349 i 353 Kod. Kar.), c) wyroby złote próby niższej od 550 i srebrne próby niższej od 750 będą traktowane, jako nizkopróbne: Wyroby, nie mające na sobie zarejestrowanego znaku firmowego, otrzymają zamiast niego cechę przechodnią.

Art.  27.

Po 1-ym grudnia 1920 r. do probowania, stemplowania i uiszczania pełnych opłat probierczych będą przyjmowane oprócz wyrobów okresu wojennego, wskazanych w art. 26, także wyroby bieżące, które będą miały wyraźnie wybity znak firmowy, zarejestrowany w Głównym Urzędzie Probierczym.

Art.  28.

Z dniem 1-go marca 1921 r. cechy przechodnie wycofują się z użycia.

1 Art. 1 uchylony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 9 listopada 1926 r. (Dz.U.26.113.657) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 listopada 1926 r.
2 Art. 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 9 listopada 1926 r. (Dz.U.26.113.657) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 listopada 1926 r.
3 Art. 5 uchylony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 9 listopada 1926 r. (Dz.U.26.113.657) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 listopada 1926 r.
4 Art. 6 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 9 listopada 1926 r. (Dz.U.26.113.657) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 listopada 1926 r.
5 § 7:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 20 grudnia 1922 r. o podniesieniu opłat za świadectwa złotnicze (Dz.U.22.116.1064) z dniem 30 grudnia 1922 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1923 r. o podniesieniu opłat za świadectwa złotnicze (Dz.U.24.3.22) z dniem 14 stycznia 1924 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 22 grudnia 1926 r. o opłatach za świadectwa złotnicze (Dz.U.26.128.770) z dniem 1 stycznia 1927 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 24 października 1930 r. o świadectwach złotniczych (Dz.U.30.90.708) z dniem 1 stycznia 1931 r.

6 Art. 9 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1930 r. (Dz.U.30.49.412) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 1930 r.
7 Art. 10:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 22 grudnia 1920 r. (Dz.U.21.5.28) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 stycznia 1921 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 7 września 1921 r. (Dz.U.21.83.587) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 października 1921 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1921 r. (Dz.U.21.108.790) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1922 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 12 listopada 1922 r. o dalszem podniesieniu niektórych opłat probierczych (Dz.U.22.105.979) z dniem 4 grudnia 1922 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 26 lutego 1923 r. o dalszem podniesieniu niektórych opłat probierczych (Dz.U.23.24.150) z dniem 9 marca 1923 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 2 lipca 1923 r. o dalszem podniesieniu niektórych opłat probierczych (Dz.U.23.72.563) z dniem 26 lipca 1923 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 sierpnia 1923 r. o dalszem podniesieniu niektórych opłat probierczych (Dz.U.23.89.701) z dniem 6 września 1923 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 7 listopada 1923 r. o podniesieniu niektórych opłat probierczych (Dz.U.23.115.923) z dniem 13 listopada 1923 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 7 stycznia 1924 r. o opłatach probierniczych (Dz.U.24.3.23) z dniem 14 stycznia 1924 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 3 lipca 1924 r. o opłatach probierczych (Dz.U.24.58.592) z dniem 9 lipca 1924 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 30 czerwca 1926 r. o opłatach probierczych (Dz.U.26.64.382) z dniem 6 lipca 1926 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 9 lipca 1931 r. o opłatach probierczych (Dz.U.31.62.505) z dniem 22 lipca 1931 r.

8 § 17:

- zmieniony przez § 2 rozporządzenia z dnia 22 grudnia 1920 r. (Dz.U.21.5.28) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 stycznia 1921 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 14 marca 1921 r. (Dz.U.21.47.290) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 czerwca 1921 r.

- zmieniony przez § 2 rozporządzenia z dnia 7 września 1921 r. (Dz.U.21.83.587) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 października 1921 r.

- zmieniony przez § 2 rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1921 r. (Dz.U.21.108.790) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1922 r.

- zmieniony przez § 2 rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1921 r. (Dz.U.21.108.790) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 maja 1922 r.

- zmieniony przez § 2 rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1921 r. (Dz.U.21.108.790) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 grudnia 1922 r.

- zmieniony przez § 2 rozporządzenia z dnia 26 lutego 1923 r. o dalszem podniesieniu niektórych opłat probierczych (Dz.U.23.24.150) z dniem 9 marca 1923 r.

- zmieniony przez § 2 rozporządzenia z dnia 2 lipca 1923 r. o dalszem podniesieniu niektórych opłat probierczych (Dz.U.23.72.563) z dniem 26 lipca 1923 r.

- zmieniony przez § 2 rozporządzenia z dnia 7 listopada 1923 r. o podniesieniu niektórych opłat probierczych (Dz.U.23.115.923) z dniem 13 listopada 1923 r.

- zmieniony przez § 2 rozporządzenia z dnia 7 stycznia 1924 r. o opłatach probierniczych (Dz.U.24.3.23) z dniem 14 stycznia 1924 r.

- zmieniony przez § 2 rozporządzenia z dnia 3 lipca 1924 r. o opłatach probierczych (Dz.U.24.58.592) z dniem 9 lipca 1924 r.

- zmieniony przez § 2 rozporządzenia z dnia 30 czerwca 1926 r. o opłatach probierczych (Dz.U.26.64.382) z dniem 6 lipca 1926 r.

- zmieniony przez § 2 rozporządzenia z dnia 9 lipca 1931 r. o opłatach probierczych (Dz.U.31.62.505) z dniem 22 lipca 1931 r.

9 Art. 20 lit. a) zmieniona przez § 3 rozporządzenia z dnia 24 października 1930 r. o świadectwach złotniczych (Dz.U.30.90.708) z dniem 1 stycznia 1931 r.
10 Art. 20 lit. e) zmieniona przez § 2 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1930 r. (Dz.U.30.49.412) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 1930 r.
11 Art. 21 uchylony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 9 listopada 1926 r. (Dz.U.26.113.657) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 listopada 1926 r.